ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
 
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1)   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ύλη:

 Ι. Το ισχύον δίκαιο

Το Δίκαιο ως σύνολο κανόνων. Υποχρεωτικότητα, ισχύς και θετικότητα του δικαίου. Το θεμέλιο της ισχύος του δικαίου. Φυσικό δίκαιο και νομικός θετικισμός.

Δίκαιο, πολιτική και ηθική. Επανεξέταση του ορισμού του δικαίου: δίκαιο και εξαναγκασμός.

ΙΙ. Δικαιοδοτική πράξη και δικανικός συλλογισμός

Από τι αποτελείται ο νομικός συλλογισμός (μείζων και ελάσσων πρόταση). Σαφής παράσταση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και το πρόβλημα της υπαγωγής τους σε κανόνα δικαίου.

ΙΙΙ. Η φύση και οι μέθοδοι της ερμηνείας του δικαίου

1). Τι επιτελεί η ερμηνεία του δικαίου. Μεθοδολογική ενότητα στην ερμηνεία του Συντάγματος και της κοινής νομοθεσίας. Η ανάγκη εξειδίκευσης  των εφαρμοστέων διατάξεων με πραγματολογική ερμηνεία τους . Η διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος. Δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια του δικαστή στην ερμηνεία του Συντάγματος και των νόμων.

2).Τα κλασικά κριτήρια ερμηνείας του δικαίου: ερμηνεία γραμματική, λογική, ιστορική και συστηματική. Βούληση του ιστορικού νομοθέτη ή αντικειμενική ερμηνεία του σκοπού του νόμου; Η συμβολή της νομικής επιστήμης και της νομολογίας στην ερμηνεία του δικαίου. Υπάρχει σειρά προτίμησης μεταξύ των κριτηρίων ερμηνείας;

3). Η γλωσσική εκφορά των διατάξεων. Περιορισμένη η χρησιμότητα της «γραμματικής» ερμηνείας. Ειδικότερα η «γραμματική» ερμηνεία στο ποινικό δίκαιο.

4).Επιχειρήματα ουσιαστικής ορθότητας: επιχειρηματολογία τελολογική, επιχειρήματα γενικών αρχών της έννομης τάξης, εκ των προτέρων αποτίμηση των συνεπειών της απόφασης.

5). Κενά στην έννομη τάξη και οι μέθοδοι κάλυψής τους.

6).Αντινομίες στην έννομη τάξη: το νόημα των αντινομιών. Αντινομίες μεταξύ νομοθετικών διατάξεων, αντινομίες μεταξύ αρχών του δικαίου. Αντινομίες στο εσωτερικό του Συντάγματος. Υπάρχουν άραγε αντινομίες μεταξύ συνταγματικών κανόνων και «υπερθετικού δικαίου»;

Διδακτικά βοηθήμα για συνδυασμένη μελέτη:

- Παύλου Σούρλα, justi atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995 (ειδικά για την πρώτη ενότητα ζητημάτων, όπως εκτίθεται ανωτέρω υπό το στοιχείο Ι).

-Κώστα Σταμάτη, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, 8η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009 (ειδικά για τη δεύτερη και την τρίτη ενότητα ζητημάτων, όπως εκτίθενται ανωτέρω υπό τα στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ).

 

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ύλη: Σύνταγμα: Έννοια του Συντάγματος, διακρίσεις -τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα, Σύνταγμα με την σύνθετη έννοια και πραγματικό Σύνταγμα-, η νομικοπολιτική σημασία του Συντάγματος.

Πολίτευμα: έννοια του πολιτεύματος και είδη. Μοναρχία-Ολιγαρχία-Δημοκρατία. Αντιπροσωπευτική και Άμεση Δημοκρατία.

Το ισχύον πολίτευμα στην Ελλάδα: Δημοκρατική αρχή και αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Αντιπροσωπευτική και επιτακτική εντολή. Χαρακτηριστικά της ψήφου και αρχές που διέπουν την ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η θέση των πολιτικών κομμάτων.

Το κοινοβουλευτικό σύστημα στο Σύνταγμα του 1975: Η αρχή της δεδηλωμένης και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης (πρόταση εμπιστοσύνης- δυσπιστίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος).

Η προεδρευόμενη μορφή του ισχύοντος πολιτεύματος. Αρμοδιότητες και συνταγματικός ρόλος του Προέδρου Δημοκρατίας.

Βιβλιογραφία:

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι απολύτως ενδεικτική

1. Δ. Τσάτσου, Πολιτεία, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2010

2. Αντ. Μανιτάκη, Η Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους, εκδ. Σάκκουλα, 2009, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

3. Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2003, Θεσσαλονίκη.

4. Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα, Α. Σάκκουλα, 2006.

 

3) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ύλη:           

 • Ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Οργάνωσης
 • Ίδρυση και νομικό καθεστώς των Διεθνών Οργανισμών
 • Ιδιότητα του μέλους των Διεθνών Οργανισμών
 • Θεσμική διάρθρωση των Διεθνών Οργανισμών
 • Αυτονομία της Βούλησης Διεθνούς Οργανισμού
 • Έδρα, προνόμια, ασυλίες Διεθνών Οργανισμών
 • Οικονομικά των Διεθνών Οργανισμών
 • Διάλυση Διεθνών Οργανισμών
 • Κατάταξη και χαρακτηριστικά Διεθνών Οργανισμών
 • Εισαγωγή στα Ηνωμένα Έθνη
 • Αρχές, σκοποί, όργανα και λειτουργίες των Ηνωμένων Εθνών
 • Χρήση βίας και ειρηνική επίλυση Διεθνών Οργανισμών
 • Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης

Βιβλιογραφία:

(Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το μάθημα «Εισαγωγή στους Διεθνείς Οργανισμούς» προέρχεται από τα βιβλία):

1) Εμμ. Ρούκουνας : Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,

Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα 2011/1η έκδοση,

Σελίδες 463-538

ΚΑΙ

2) Π.Νάσκου-Περράκη: Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Η Θεσμική Διάσταση , Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2011/5η έκδοση, Σελίδες 35-197

 

Μετρητής επισκέψεων

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Νομική Σχολή Αθηνών Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή Κομοτηνής Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα μαθημάτων Ύλη Νομικής Θεσσαλονίκης
  Δείγμα Σημειώσεων    
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ