Όλοι τελικά οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ), ακόμα και αυτοί που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ, θα αξιολογηθούν με γραπτό τεστ αξιολόγησης. Εξαίρεση αποτελούν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους οποίους θα ισχύσουν διαφορετικά κριτήρια όπως προϋπηρεσία, συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση κτλ).

Η διαδικασία αξιολόγησης μέσω test, όπως και η γενικότερη αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και καταρτίζεται από την ομάδα WorkStream 4 η οποία συμπεριλαμβάνει και Γάλλους εμπειρογνώμονες, όπως προβλέπει το μνημόνιο.

Μετά την αξιολόγηση θα ξεκινήσουν σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού στις υπηρεσίες με ελλείψεις και τα πλεονάσματα θα καταγραφούν. Όσοι υπάλληλοι έχουν την χαμηλότερη αξιολόγηση και δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση πουθενά αλλού στο Δημόσιο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους.

Το test αξιολόγησης θα συμμετέχει με ποσοστό 20 με 25% στην τελική αξιολόγηση του Δημοσίου Υπαλλήλου. Τα άλλα κριτήρια θα είναι:

Ø  Σπουδές (πτυχία) σε ποσοστό 25% με 30%
Ø  Επιμόρφωση (Σεμινάρια – Πιστοποιήσεις) σε ποσοστό 15%
Ø  Εμπειρία στην οποία θα συνυπολογίζεται και ο ιδιωτικός τομέας, με βαρύτητα 30%-35%
Ø  τη γνώση ξένων γλωσσών, με βαρύτητα 5%-10%

 Το test αξιολόγησης θα αποτελείται από 2 βασικά μέρη: 

1.   Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες
Ερωτήσεις σε σχέση με την Ελληνική Γλώσσα, τη γνώση των Ευρωπαϊκών θεσμών, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την αναλυτική σκέψη, την κριτική ικανότητα, τα απλά μαθηματικά, τον επαγωγικό συλλογισμό, και γενικότερα την αντιληπτική ικανότητα.
2.   Ειδικές ερωτήσεις με βάση το αντικείμενο του υπαλλήλου
Γενικές ερωτήσεις σε σχέση με τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα συμπεριφοράς αλλά και πιο συγκεκριμένα πχ οι υπάλληλοι των εφοριών θα εξεταστούν σε ερωτήσεις για την καταγραφή φορολογικών παραβάσεων ή οι επιθεωρητές εργασίας σε πρακτικά θέματα επιβολής προστίμων κτλ.