ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ιανουάριο και με αλλαγές ο διαγωνισμός του Λιμενικού

Με πέντε σημαντικές αλλαγές μετατίθεται χρονικά για τον Ιανουάριο η έκδοση της νέας προκήρυξης πρόσληψης 60 Δόκιμων Υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα, ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός κατάταξης 90 Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» γίνεται εκτενής αναφορά στους δύο επικείμενους διαγωνισμούς του Λιμενικού, με νέους όρους. Πιο συγκεκριμένα:

Οι προσλήψεις των νέων υπαξιωματικών δεν θα γίνουν μόνο βάσει μορίων, αλλά και μέσω γραπτού διαγωνισμού

1. Αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και γίνεται γραπτός. Αρχικά είχε συμφωνηθεί οι νέοι υπαξιωματικοί να προσληφθούν βάσει μορίων. Ωστόσο στο άρθρο 36 «Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» αναφέρεται πως «η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με εφαρμογή μεικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων». Ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα κάθε μιας από τις δύο διαδικασίες, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.

2. Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό και σε κάθε διαγωνισμό κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου 10 ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή των φορέων γίνονταν δωρεάν. Μόνο η υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ συνοδευόταν με παράβολο. Σύμφωνα με το ν/σ, «τα εισπραχθέντα ποσά που θα προκύπτουν από την καταβολή του παραβόλου, θα μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την κάλυψη εξόδων διενέργειας διαγωνισμών Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

3. Αποκλείονται οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον διαγωνισμό των Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοίαρχους ή Μηχανικούς, σε ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία που θα καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου».

4. Τα όρια ηλικίας για τους υποψηφίους διαμορφώνονται πλέον στα 28 έτη (για τους πτυχιούχους ιδιώτες) και στα 32 έτη (για τους εν ενεργεία λιμενοφύλακες). Το 26ο έτος που ίσχυε για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καταργείται.

5. Κενές θέσεις που ενδέχεται να προκύψουν στον επόμενο χρόνο, μπορούν να καλυφθούν με επιλαχόντες του διαγωνισμού του 2014.

Στο ν/ς επισημαίνεται ότι «αν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εξακολουθούν να υφίστανται κενές οργανικές θέσεις και εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης του διαγωνισμού, με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου, η πλήρωση αριθμού εξ αυτών των θέσεων λόγω υφιστάμενων επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, τότε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου επιτρέπεται να καταταγούν, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντα διαγωνισμού».


 

Το νέο έτος, όπως όλα δείχνουν, θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη δοκίμων υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος. Όσον αφορά του δόκιμους υπαξιωματικούς οι θέσεις θα ανέρχονται σε 60.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι δεν αναμένεται να διαφέρουν από αυτές της προηγούμενης προκήρυξης οι οποίες και παρουσιάζονται πιο κάτω ώστε να έχουν οι αναγνώστες μια πρώτη εικόνα.


Πιο αναλυτικά:


Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, πρέπει:


α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ ή κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δεκαέξι (16), πλην των περιπτώσεων 2β και 2γ της παρ. 3 της παρούσας, όπου ελάχιστο όριο γενικού βαθμού  απολυτηρίου ορίζεται το δεκατρία (13)

γ) Να μην έχουν υπερβεί, οι μεν πτυχιούχοι Ι.Α.Ε. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. το 28ο  έτος της ηλικίας τους ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια  υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α' 59), 207/2007 (Α' 233) και 54/2010 (Α' 93).


Ύψος - Βάρος

Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων 18-25.


Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίω΅α συ΅΅ετοχής στο διαγωνισ΅ό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύ΅φωνα ΅ε τη νο΅οθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].


Γνώση ξένης γλώσσας

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση ΅ίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερ΅ανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.


Καταδίκη σε αδικήματα

η) Να ΅ην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθ΅ό:

i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργή΅ατος σε οποιαδήποτε ποινή.

ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικη΅άτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύ΅ατος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιω΅άτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς κατα΅ήνυσης, ψευδούς ανω΅οτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχο΅ένης από α΅έλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρε΅πορίας, παράνο΅ης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία,παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφή΅ησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο΅ικής εκ΅ετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλή΅ατος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ΅ηνών.

θ) Να ΅η διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδική΅ατα.

ι) Να ΅ην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιω΅άτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να ΅η τελούν υπό στερητική δικαστική συ΅παράσταση (πλήρη ή ΅ερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συ΅παράσταση (πλήρη ή ΅ερική), είτε υπό συνδυασ΅ό των δύο προηγου΅ένων.


Αθλητικές δοκιμασίες

1. Όσοι κριθούν "Κατάλληλοι" από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

α) Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας κολύμβησης συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματα, στο οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται η πλήρης αιτιολογία.

Σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα όσων καλούνται να συμμετάσχουν στα ακόλουθα αγωνίσματα της περ. β της παρούσας παραγράφου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

i) ’λμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

ii) ’λμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

iii) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

iv) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

v) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

i) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον

ii) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον

iii) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον

iv) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά

v) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματα, στο οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται η πλήρης αιτιολογία.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν σε μια από τις προηγούμενες προκηρύξεις ώστε να έχουν μια εικόνα των προϋποθέσεων που όπως αναφέρθηκε δεν αναμένεται να αλλάξουν ριζικά.

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Δείτε τους διοριστέους σπουδαστές μας

Υπαξιωματικοί 2014

Σημαιοφόροι 2013

Προκήρυξη 2016 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Προκήρυξη 2014 Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Προκήρυξη 2013 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Γενικές πληροφορίες για τους Λιμενοφύλακες

Προκήρυξη 2011 Δοκίμων Υπαξιωματικών

Γενικές πληροφορίες για τους Υπαξιωματικούς

Προκήρυξη 2014 Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Γενικές πληροφορίες για τους Σημαιοφόρους

Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων Λιμενοφυλάκων 2016

Κόστος Προετοιμασίας Λιμενοφυλάκων 2016

Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων Σημαιοφόρων 2014

Κόστος Προετοιμασίας Σημαιοφόρων 2014

Ύλη εξετάσεων

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Ενδεικτικές Σημειώσεις      

Θέματα Εξετάσεων 2011