ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 2016

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Το εμπορικό πλοίο. Τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. Η πλοιοκτησία. Ο πλοίαρχος. Το πλήρωμα. Απογράφη των ναυτικών. Κανονισμοί εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. Η σύμβαση ναυτολόγησης-Υποχρεώσεις και δικαιώματα του ναυτικού. Ναυτεργατικές διαφορές. Ναυτικά αδικήματα-Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Το ναυτικό ατύχημα. Ναυτεργατικό ατύχημα και κανονισμοί προλήψεως του. Κοινωνική προστασία του ναυτικού. Ο ναυτικός πράκτορας. Ο πλοηγός. Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας-Υφαλοκρηπίδα
-Το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα. Ο Διεθνείς Ναυτιλιακός Οργανισμός-Δομή-Δραστηριότητες.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2014

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα θέματα:

Α) Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών)

Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς του προς διατύπωση.

Β) Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου

α) Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: Πλοία και πλοιοκτησία. Συμπλοιοκτησία. Πλοίαρχος. Πλήρωμα. Ναύλωση. Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου προς εξασφάλιση απαίτησης. Υποθήκη πλοίων. Ναυτικά προνόμια. Κατάσχεση και αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων. Κοινές αβαρίες και συνεισφορές. Θαλάσσια ασφάλιση.

β) Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο: Έννοια πλοίου και βοηθητικού ναυπηγήματος άρθρα 3-4 ΚΔΝΔ. Αναγνώριση πλοίου ως Ελληνικού άρθρο. 5 ΚΔΝΔ. Δικαιώματα πλοίων υπό ελληνική σημαία άρθρο 11 ΚΔΝΔ. Λόγοι απώλειας Εθνικότητας πλοίου άρθρο 16 ΚΔΝΔ. Διαγραφή πλοίου εκ του Νηολογίου άρθρο 18 ΚΔΝΔ. Ναυτιλιακά Έγγραφα πλοίων άρθρο 46 και επόμ. ΚΔΝΔ. Εξουσία και καθήκοντα του Πλοιάρχου άρθρα 104-129 ΚΔΝΔ. Αστυνομία λιμένων και παραλίων άρθρα 136-137 ΚΔΝΔ.

Γ) Διοικητικό Δίκαιο

Έννοια και περιεχόμενο της Δημόσιας Διοίκησης. Το στοιχείο της δράσης στη Δημόσια Διοίκηση. Ορισμός, αντικείμενο και πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Έννοια της Πολιτείας Δικαίου. Όρια των ενεργειών της Διοίκησης. Όρια Νομοθετικής Εξουσιοδότησης. Σύστημα Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Έννοια και διακρίσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών. Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης. Έννοια και σημασία της Διοικητικής Πράξης. Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων. Η Διοικητική Δράση και η κατ’ αυτής έννομη προστασία. Διάκριση Διοικητικού Δικαίου από Δίκαιο Διοικητικών διαφορών. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ  ( ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

Δ) Ποινικό Δίκαιο

α) Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των Ποινικών νόμων. Έννοια αξιόποινης πράξης. Λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης. Δόλος. Αμέλεια. Απόπειρα. Συμμετοχή. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο.

β) Ειδικό μέρος: Ανθρωποκτονία από πρόθεση και αμέλεια. Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής. Σωματική βλάβη (απλή-επικίνδυνη-βαρειά). Σωματική βλάβη από αμέλεια. Κλοπή. Υπεξαίρεση. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Εξύβριση. Δυσφήμηση (απλή και συκοφαντική).

γ) Ποινική Δικονομία και η εφαρμογή της. Ποινικά δικαστήρια (γενικά). Άσκηση της ποινικής δίωξης-Ανακριτικοί υπάλληλοι-Έναρξη της ποινικής δίωξης-‘Εγκληση. Κοινοποιήσεις –επιδόσεις ποινικών δικογράφων-Αποδεικτικά μέσα-Αυτοψία-Πραγματογνωμοσύνη-Μάρτυρες. Ανάκριση- Προανάκριση- Διορισμός διερμηνέα. Ανακριτικές πράξεις- Έρευνες- Κατάσχεση – Δικαιώματα κατηγορουμένου – Απολογία του κατηγορουμένου – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. Συνοπτική (αυτόφωρη) διαδικασία- έννοια αυτοφώρου εγκλήματος- Αυτόφωρη διαδικασία σε Πλημμελήματα.

 Ε) Βασικές αρχές οικονομίας

Εισαγωγικές έννοιες οικονομίας και οικονομικής επιστήμης. Θεωρία της αγοράς – Ζήτηση και Προσφορά. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς– εφαρμογές. Θεωρία της παραγωγής και ανάλυση του κόστους. Μορφές αγοράς: προσδιορισμός τιμής και παραγωγής στον τέλειο ανταγωνισμό, το καθαρό μονοπώλιο, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και το ολιγοπώλιο. Ζήτηση παραγωγικών συντελεστών. Προσδιορισμός τιμής και απασχόλησης παραγωγικών συντελεστών. Εθνικό προϊόν και Εθνικό εισόδημα- Κατανάλωση και Αποταμίευση- Ο προσδιορισμός του εισοδήματος και της απασχολήσεως- Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και το γενικό επίπεδο των τιμών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Δ) Ανώτερα Μαθηματικά

α) Παραγώγιση συναρτήσεων - Εφαρμογές: Μερική παράγωγος σύνθετης συνάρτησης. Ολικό διαφορικό.

β) Ολοκληρωτικός λογισμός περισσοτέρων μεταβλητών: Συνήθη ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Διπλά ολοκληρώματα. Τριπλά ολοκληρώματα. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Διανυσματική ανάλυση (θεμελιώδη θεωρήματα).

γ) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις α' τάξης. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. Διαφορικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Μετασχηματισμός LAPLACE .

Ε) Φυσική

α) Μηχανική: Συστήματα αναφοράς .Μετασχηματισμός Γαλιλαίου. Διατήρηση ενέργειας. Διατήρηση ορμής και στροφορμής. Στοιχειώδης δυναμική των στερεών σωμάτων.

β) Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός : Νόμος Gauss. Διαφορική μορφή του νόμου Gauss. Πεδία κατανομής φορτίου. Σφαιρική κατανομή. Γραμμική κατανομή. Ηλεκτροστατικό δυναμικό. Γραμμικό ολοκλήρωμα ηλεκτρικού πεδίου. Διαφορά δυναμικού και συνάρτηση δυναμικού. Παραγωγή του πεδίου από το δυναμικό. Δυναμικό κατανομής φορτίου. Δυναμικό μακρού φορτισμένου σύρματος. Δυναμικό δύο σημειακών φορτίων. Εξίσωση LAPLACE. Θεώρημα STOKES . Πεδία κινούμενων φορτίων. Τοπομαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στην ύλη.

γ) Κυματική: Ελεύθερες ταλαντώσεις απλών συστημάτων με ένα βαθμό ελευθερίας. Κύματα σε δυο και τρεις διαστάσεις. Πόλωση κυμάτων. Συμβολή και περίθλαση κυμάτων .


Η) Ναυτιλία
α) Ναυτική Κοσμογραφία: Ουράνια σφαίρα. Ουράνιες συντεταγμένες. Φαινομένη κίνηση ουράνιας σφαίρας. Νόμοι πλανητικού συστήματος. Κινήσεις της γης. Κινήσεις πλανητών. Κινήσεις σελήνης. Εκλείψεις.
β) Χρόνος: Τρίγωνο θέσεως. Συστήματα χρόνου. Μετατροπές χρόνου. Ώρα μεσημβρινής διάβασης.
γ) Αστρονομική Ναυσιπλοΐα: Διόρθωση υψών. Ευθεία θέσεως. Μεσημβρινό πλάτος. Παραμεσημβρινά. Επίδραση ρεύματος στην ωκεανοπλοΐα.
δ) Ωκεανοπλοΐα: Ορθοδρομικός πλους. Μικτός πλους.


Θ) Ναυπηγική
α) Γενικά: Διαστάσεις, γενική περιγραφή και ονοματολογία, σχέδιο γενικής διάταξης πλοίου. Ναυπηγικές γραμμές, σχέδιο και επίπεδα ναυπηγικών γραμμών.
β) Συντελεστές σχήματος πλοίου: εκτοπίσματος, πρισματικός, ισάλου, μέσης τομής. Τόνοι ανά μονάδα βύθισης.
γ) ΄Αντωση -Εκτόπισμα-Βάρη πλοίου: Αρχή Αρχιμήδη. ΄Αντωση. Κέντρο άντωσης, Θέση και μετατόπιση. Πλευστότητα. Εκτόπισμα. Βάρη πλοίου. Κέντρο βάρους. Μέθοδοι προσδιορισμού και μετατοπίσεις Κ.Β. Ολική και καθαρή χωρητικότητα. Ωφέλιμο φορτίο.
δ) Γραμμές φόρτωσης και βύθισμα: Γενικά περί Γ.Φ. Ύψος εξάλων. Επίδραση πυκνότητας στο βύθισμα. Κλίμακα φόρτωσης. Ορισμός ανοχής γλυκού νερού.
ε) Ευστάθεια. (1) Εγκάρσια:Ισορροπία. Μετάκεντρο. Μετακεντρικό ύψος. Αρχική ευστάθεια μικρών κλίσεων. Ευστάθεια
μεγάλων κλίσεων. Μετακεντρική ακτίνα. Μοχλοβραχίονας και ζεύγος αρχικής ευστάθειας. Συνέπειες προσθαφαίρεσης και μετακίνησης βάρους μέσα στο πλοίο. Στατική και δυναμική ευστάθεια. Ροπή στατικής ευστάθειας. Ανορθωτική, ανατρεπτική και μηδενική ροπή. Πείραμα ευστάθειας. Θέση και μεταβολές μετάκεντρου. Υδροστατικό διάγραμμα.
(2) Ελεύθερες επιφάνειες: Επίδραση στην ευστάθεια. Ροπή αδράνειας ελεύθερης επιφάνειας. Αντιμετώπιση κινδύνου από ελεύθερες επιφάνειες. Διαμήκεις υποδιαιρέσεις. Επίδραση κατάκλυσης από θάλασσα.
(3) Διαμήκης ευστάθεια-Διαγωγή:
Ορισμοί. Σημασία διαγωγής. Επιπτώσεις διαγωγής στην εγκάρσια ευστάθεια. Συνθήκες διαμήκους ισορροπίας. Κλίμακα βυθισμάτων. Διαμήκης θέση κέντρου βάρους.
στ) Αντίσταση-Πρόωση-΄Ελικα: Αντιστάσεις κατά την πρόωση. Προσδιορισμός ιπποδύναμης ρυμούλκησης. Ιπποδύναμη πρόωσης
και συντελεστές. Έλικα. Ώση και ολίσθηση. Σπηλαίωση.
ζ) Πηδαλιούχηση: Σχήμα πηδαλίου. Πηδαλιούχηση.
η) Διατοιχισμός: Διατοιχισμός σε κυματισμό και σχέση αυτού με την ευστάθεια. Μέσα μείωσης διατοιχισμού.
θ) Καταπόνηση και αντοχή πλοίου: Ορισμοί αντοχής. Το πλοίο ως καμπτομένη δοκός. Τάσεις της κατασκευής του πλοίου. Καμπύλες καμπτικών ροπών και αντοχής πλοίου.

Ι) ΜΕΚ
α) Στοιχεία Θερμοδυναμικής:
Θερμικοί κύκλοι αέρα υπό σταθερό όγκο, σταθερή πίεση, μικτός κύκλος. Αναλυτικές σχέσεις των κύκλων. Έννοια του βαθμού συμπίεσης, λόγοι μεταβολής, επαναφοράς, περιορισμοί, έννοια και σημασία του H.U.C.R.και θεωρητικής μέσης πίεσης. Επίδραση του βαθμού συμπίεσης στην απόδοση των κύκλων. Χρήση των θεωρητικών κύκλων σε σχέση με τις μηχανές. Πραγματικοί κύκλοι. Κυκλικά διαγράμματα. Ανάπτυξη των απωλειών στους πραγματικούς κύκλους.
β) Περιγραφή εξαρτημάτων:
Εξαρτήματα και μηχανισμοί τετραχρόνου και διχρόνου μηχανής. Σκελετοί βάσεως και κυλίνδρων, κατασκευή - έλεγχος αυτών. Συνδέτες και επίδραση της προέκτασης στην τελική καταπόνηση του σκελετού. Πώματα. Βαλβίδες. Χιτώνια. Καταπονήσεις. Μέθοδοι αποφυγής θραύσεων. Φθορά. Μέτρηση και ζωή χιτωνίων. Έλεγχος ευθυγράμμισης. Κάμψη στροφαλοφόρου και μέθοδοι μέτρησης. Σειρά καύσης.
γ) Συστήματα ροών: Δίκτυα και εξοπλισμός αυτών. Τεχνολογία ψύξης . Διαβρώσεις και αντιμετώπιση PH και DH νερού.
Έλεγχος θερμοκρασιών και εξαερισμού. Επεξεργασία, προθέρμανση, πρόσθετα καυσίμων. Έννοια των αντιστάσεων ροής στους οχετούς εισαγωγής και εξαγωγής και επίδραση στη λειτουργία των μηχανών. Σιγαστήρες-οικονομητήρες.
δ) Καύση καυσίμου-΄Εγχυση-Μηχανισμοί Εγχύσεως: Εισαγωγή, τρόποι επίτευξης τέλειας καύσης. Θάλαμοι καύσεως, επίδραση αυτών στην αποδοτική λειτουργία. Τεχνολογία, συστήματα, εγχυτήρες, ανωμαλίες και αντιμετώπιση. Τύποι αντλιών,
λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση. Ρυθμιστές υπερταχύνσεως. ε) Σάρωση -Υπερπλήρωση:
Τεχνολογία σάρωσης και υπερπλήρωσης. Χρησιμοποίηση πίεσης σάρωσης. Συστήματα ροής. Αντλίες, βαθμός απόδοσης. Υπερπλήρωση 4 και 2 χρόνων. Διαγράμματα. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί υπερπλήρωσης.
στ) Εκκίνηση - Λειτουργία - Έλεγχος: Έλεγχος και προετοιμασία. Δίκτυα, συστήματα και μέσα διευκόλυνσης. Συστήματα αναστροφής.
ζ) Εγκαταστάσεις προωστηρίων μηχανών: Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστηρίου εγκαταστάσεως ΜΕΚ. Μετάδοση κίνησης προς τον έλικα. Είδη συνδέσμων, μειωτήρες. Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις. Ωστικός τριβέας-Ελικοφόροι άξονες-Έλικες- Aκροπρυμναία έδρανα.
η) Ισχύς - Απόδοση - Διαγράμματα: Eνδ. ισχύς και μέση ενδ. πίεση. Μέτρηση με δυναμοδεικτικά διαγράμματα. Δυναμοδείκτες. Ισχύς τριβών. Ανάλυση και μέτρηση. Πραγματική ισχύς και μέση πραγματική πίεση εκ της ειδικής κατανάλωσης, από τις ηλεκτρικές ενδείξεις. Ειδική κατανάλωση. Βαθμοί απόδοσης, θεωρητικός, ενδεικτικός κλπ. Απώλειες.
θ) Ανωμαλίες - Βλάβες - Αίτια - Αντιμετώπιση - Επιθεωρήσεις:
Κατά την εκκίνηση: Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου. Ανωμαλίες καύσεως, κτύποι στον κύλινδρο, πτώση και αστάθεια στροφών, διακοπή λειτουργίας, εξανθρακώματα. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων. Στο σύστημα λίπανσης:
Χαμηλή πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μη κανονική λίπανση κυλίνδρου, αυξημένη κατανάλωση ελαίου, συνέπειες-αντιμετώπιση.
Στο σύστημα ψύξης: Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων, διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής διαρροή
ψυγείου κλπ. Έκρηξη στροφαλοθαλάμου, πυρκαϊά σαρώσεως, συσκευές εντοπισμού, μέτρα αποφυγής. Ημερήσιες
εργασίες. Στρέψη μηχανής. Περιοδικές επιθεωρήσεις. Μετρήσεις, όρια φθοράς και αντικατάστασης. Επιθεωρήσεις κατά LLOYD, συντήρηση μακράς διαρκείας.
ι) Στοιχεία Δυναμικών Φαινομένων:
Ζυγοστάθμιση ΜΕΚ. Ανάλυση δυνάμεων επί του εμβόλου. Στρεπτικό ζεύγος. Σφόνδυλος και διαγράμματα στρέψεως. Δονήσεις.
Στοιχεία επί των στρεπτικών ταλαντώσεων. Συντονισμός. Κρίσιμος αριθμός στροφών-υπολογισμός, αποσυντονιστικές συχνοτήτων ή αποσβεστές.
ια) Αεροστρόβιλοι: (Βασικές Συσκευές): Συμπιεστές: Tύποι, παράμετροι συμπεριφοράς, υλικά κατασκευής. Θάλαμοι καύσης: Συνθήκες λειτουργίας, συμπεριφορά και λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά κατασκευαστικά δεδομένα. Ψύξη θαλάμων, καυστήρες, είδη. Διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα. Στρόβιλοι: Είδη στροβίλων, κριτήρια επιλογής στροβίλων αεροστρόβιλοι

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Δείτε τους διοριστέους σπουδαστές μας

Υπαξιωματικοί 2014

Σημαιοφόροι 2013

Προκήρυξη 2016 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Προκήρυξη 2014 Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Προκήρυξη 2013 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Γενικές πληροφορίες για τους Λιμενοφύλακες

Προκήρυξη 2011 Δοκίμων Υπαξιωματικών

Γενικές πληροφορίες για τους Υπαξιωματικούς

Προκήρυξη 2014 Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Γενικές πληροφορίες για τους Σημαιοφόρους

Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων Λιμενοφυλάκων 2016

Κόστος Προετοιμασίας Λιμενοφυλάκων 2016

Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων Σημαιοφόρων 2014

Κόστος Προετοιμασίας Σημαιοφόρων 2014

Ύλη εξετάσεων

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Ενδεικτικές Σημειώσεις      

Θέματα Εξετάσεων 2011