ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Προκήρυξη Στενογραφίας Πρόγραμμα μαθημάτων
Σημειώσεις Διαγωνισμού Στενογράφων Διάρκεια και Κόστος Μαθημάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι η εξέταση του μαθήματος της Ελληνικής Στενογραφίας στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων (Προκήρυξη 1Γ/2010 – ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) θα διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Σάββατο, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη για το διαγωνισμό των 18 Στενογράφων της Βουλής
14/09/2010

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2010 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 18 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Στενογράφων κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα έχουν ως εξής:


- Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
- Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις.
- Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.


Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε' (Ενότητα: Αιτήσεις για Ειδική Εξέταση).
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.


Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.
Τακτικοί υπάλληλοι του 3ημοσίου, των Ν.Π.3.3. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθροο 10 παρ. 5 ν. 2839/2000). Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

Όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα στάδια του διαγωνισμού, αυτά έχουν ως εξής:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια (Α και Β) και περιλαμβάνει τέσσερα εξεταζόμενα αντικείμενα (Α.1., Β.1., Β.2., Β.3.) ως εξής:

Στάδιο Α:
Το Στάδιο Α έχει προκριματικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της Ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη βαθμολογική βάση (60 μονάδες στις 100, βλ. Κεφάλαιο Γ') αυτομάτως αποκλείονται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τη βαθμολογική βάση των εξήντα (60) μονάδων θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείμενα του επόμενου σταδίου.
Α.1. Ελληνική στενογραφία
 
Στάδιο Β:

Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
Β.2. Περιληπτική απόδοση κειμένου
Β.3. Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου
 
Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων, αυτοί έχουν ως εξής:
Ελληνική Στενογραφία: 0,4
Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ): 0,2
Περιληπτική απόδοση κειμένου: 0,2
Στοιχεία των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου: 0,2

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ