ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2021
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 

 

Create your own banner at mybannermaker.com!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 28/08/ 2018
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ.: 62727
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : Α'
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1
ΤΜΗΜΑ : Α4 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας: 115 27
Πληρoφoρίες : Ο. Καρίπη, Μ. Γιαννουλάτος
Τηλέφωvo : 213-1307234-230 FΑX : 213-1307450

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018»

Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 2 και 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύουν. β) 19 έως 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄ 96), όπως ισχύουν. 2) Τη με αριθμό 40123/18.5.2004 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ποσού εξέταστρων του διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β΄ 533/2005). 3) Tη με αριθμό 22631/17-4-2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής … » (Β΄ 1450). 4) Τη με αριθμό 70280/2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (Β΄2349) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 4582/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 332). 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 22-10-2018. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 17-10-2018.

Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.

Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού, οφείλουν να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
www.ministryofjustice.gr, καθώς και τα κάτωθι:
1. ότι έχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2.
ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 23 του ν. 2830/2000, δηλαδή: α) προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. β) προκειμένου για άνδρα, ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά μητρώα των δημοτών. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης. δ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. ε) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και στ) ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. ζ) ότι δεν έχουν παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής καταδίκης. η) ότι δεν έχουν απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2830/2000. Στην ανωτέρω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα: α) Για Έλληνες πολίτες: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. Προκειμένου για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων εξήντα (60) ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000).

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.

Το πρόγραμμα του διαγωνισμούθα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι ακόλουθες:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρηνοδικείο Αθηνών 178
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Άλιμος) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Π. Φάληρο) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αργυρούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αιγάλεω) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γλυφάδα) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ν. Μάκρη) 4
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βύρωνας) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ζωγράφου) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γαλάτσι) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) 1
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 2
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 4
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) 3
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 10
Ειρηνοδικείο Περιστερίου 6
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 3
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Παπάγου) 2
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Βριλήσσια) 1
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) 2
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 5
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Ν. Λιόσια) 3
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) 1
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Πετρούπολη) 2
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Μάνδρα) 2
Ειρηνοδικείο Μεγάρων 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας 3
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Σπάτα) 3
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 2
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Μαρκόπουλο) 2
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Γέρακας) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κερατέα) 2
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Ανάβυσσος) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Καλύβια) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κέα) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 2
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Καπανδρίτι) 2
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αυλώνας) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Ωρωπός) 2

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδα 3
Ειρηνοδικείο Χαλκίδα (Ερέτρια) 1
Ειρηνοδικείο Κύμης 2
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας 4
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λίμνη) 2
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λουτρά Αιδηψού) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αυλωνάρι) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Κονίστρες) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1
Ειρηνοδικείο Καρύστου 2
Ειρηνοδικείο Θηβών 1
Ειρηνοδικείο Θηβών (Ερυθρές) 2
Ειρηνοδικείο Θηβών (Βάγια) 1
Ειρηνοδικείο Θηβών (Δομβραίνα) 1

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειρηνοδικείο Πειραιά 38
Ειρηνοδικείο Πειραιά (Κερατσίνι) 4
Ειρηνοδικείο Νικαίας 5
Ειρηνοδικείο Νικαίας (Κορυδαλλός) 3
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 3
Ειρηνοδικείο Αίγινας 3
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας 3

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μώλος) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μακρακώμη) 2
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Υπάτη) 3
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Στυλίδα) 2
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Αμφίκλεια) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Δομοκός) 1
Ειρηνοδικείο Αταλάντης 3
Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτεια) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας 4
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Γαλαξίδι) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δελφοί) 5
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Ιτέα) 4
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Λιδωρίκι) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δεσφίνα) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Κροκύλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 2
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Φουρνά) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Γρανίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Κερασοχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς 3
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δαύλεια) 2
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δίστομο) 2
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Αράχωβα) 3
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Ορχομενός) 3

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών 4
Ειρηνοδικείο Πατρών (Χαλανδρίτσα) 2
Ειρηνοδικείο Πατρών (Τριταία) 1
Ειρηνοδικείο Δύμης (Κάτω Αχαΐα) 2
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 5
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας (Καμάρες) 2
Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 4
Ειρηνοδικείο Πύργου 2
Ειρηνοδικείο Πύργου (Κρέσταινα) 1
Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας 2
Ειρηνοδικείο Γαστούνης (Βαρθολομιό) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Πελόπιο) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) 2
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Βάρδα) 1
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Λεχαινά) 3
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Ανδραβίδα) 1
Ειρηνοδικείο Ακράτας 2
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία) 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 3
Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα) 1

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αιτωλικό) 2
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Νεοχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αστακός) 1
Ειρηνοδικείο Αγρινίου 3
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Αμφιλοχία) 1
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Κατούνα) 1
Ειρηνοδικείο Λευκάδας 1
Ειρηνοδικείο Λευκάδας (Καρυά) 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου 2
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Άνω Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Πλάτανος) 1

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Ναυπλίου 1
Ειρηνοδικείο Άργους 1
Ειρηνοδικείο Άστρους 1
Eιρηνοδικείο Άστρους (Τυρός) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου 5
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) 1
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Λουτράκι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό) 1
Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Δερβένι) 1
Ειρηνοδικείο Νεμέας 2
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης 2
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Βλαχοκερασιά) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Αγ. Πέτρος) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα) 1
Eιρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια) 1
Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) 1
Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Βρέσθενα) 1

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βαλύρα) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Μεσσήνη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Θουρία) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κορώνη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Πεταλίδι) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βλαχόπουλο) 1
Ειρηνοδικείο Πύλου 1
Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Παραλία Κυπαρισσίας) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φιλιατρά) 2
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Aγ. Νικόλαος) 1
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Βοιών (Νεάπολη) 1

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Χανίων 1
Ειρηνοδικείο Βάμου 1
Ειρηνοδικείο Βάμου (Χώρα Σφακίων) 1
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου 1
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Aμάρι) 1

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (Xερσόνησος) 2
Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος 1
Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος (Βιάννος) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) 2
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Τζερμιάδες) 2
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 2
Ειρηνοδικείο Σητείας 3

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Άνδρου 3
Ειρηνοδικείο Άνδρου (Γαύριο) 1
Ειρηνοδικείο Ερμούπολης 3
Ειρηνοδικείο Μήλου (Κίμωλος) 2
Ειρηνοδικείο Μήλου (Σέριφος) 1
Ειρηνοδικείο Μυκόνου 2
Ειρηνοδικείο Πάρου 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Λιμήν Βαθέος) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πύργος) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πυθαγόρειο) 2
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Εύδηλος) 1
Ειρηνοδικείο Νάξου 1
Ειρηνοδικείο Νάξου (Τραγαία) 1
Ειρηνοδικείο Θήρας 2
Ειρηνοδικείο Θήρας (Σίκινος) 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1

ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης 3
Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου 2
Ειρηνοδικείο Καλλονής (Μήθυμνα) 1
Ειρηνοδικείο Λήμνου (Κάστρο-Μύρινα) 1
Ειρηνοδικείο Λήμνου (Μούδρος) 1

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ειρηνοδικείο Ρόδου 4
Ειρηνοδικείο Κω 2
Ειρηνοδικείο Κω (Καρδάμαινα) 1
Ειρηνοδικείο Λέρου (Πάτμος) 1
Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Κάσος) 1

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 22
Ειρηνοδικείο Βασιλικών 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 4
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα) 2
Ειρηνοδικείο Λαγκαδά 2
Ειρηνοδικείο Βέροιας 4
Ειρηνοδικείο Νάουσας 2
Ειρηνοδικείο Έδεσσας 2
Ειρηνοδικείο Αλμωπίας (Αριδαία) 1
Ειρηνοδικείο Σκύδρας 2
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 2
Ειρηνοδικείο Κολινδρού 1
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 1
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 1
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου (Γουμένισσα) 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 1
Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη) 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής (Σιδηρόκαστρο) 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής (Kάτω Πορροϊα) 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 3
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Νικήτη) 2
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Συκιά) 1
Ειρηνοδικείο Αρναίας (Ιερισσός) 1
Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας (Βάλτη) 2
Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών 2

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ειρηνοδικείο Λάρισας 2
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Τύρναβος) 4
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Αμπελώνας) 1
Ειρηνοδικείο Βόλου 4
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρες) 1
Ειρηνοδικείο Βόλου (Μηλιές) 1
Ειρηνοδικείο Αλμυρού 1
Ειρηνοδικείο Φαρσάλων 1
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Τρικάλων (Πύλη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας 2
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Σοφάδες) 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Ρεντίνα) 1
Ειρηνοδικείο Σκοπέλου (Σκιάθος) 2

ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 3
Eιρηνοδικείο Ιωαννίνων (Μπάγια - Κήποι) 2
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Μέτσοβο) 1
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Πράμαντα) 1
Ειρηνοδικείο Κόνιτσας 1
Ειρηνοδικείο Άρτας 1
Ειρηνοδικείο Άρτας (Άγναντα) 1
Ειρηνοδικείο Άρτας (Άνω Καλεντίνη) 1
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας 3
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Πάργα) 1
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Θεσπρωτικό) 1

ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Γάιος) 1
Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας 3

ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Καστοριάς 4
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Άργος Ορεστικό) 1
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Νεάπολη) 1
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σέρβια) 2
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σιάτιστα) 2
Ειρηνοδικείο Εορδαίας 1
Ειρηνοδικείο Γρεβενών 3
Ειρηνοδικείο Φλώρινας 5
Ειρηνοδικείο Φλώρινας (Άγιος Γερμανός) 2
Ειρηνοδικείο Αμυνταίου 1

ΙΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής (Σάπες) 1
Ειρηνοδικείο Δράμας 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 4
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκη) 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σουφλί) 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας (Χρυσούπολη) 2
Ειρηνοδικείο Παγγαίου (Ελευθερούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 2
Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου 3
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 3
Ειρηνοδικείο Ξάνθης (Σταυρούπολη) 1
 

Οι Προϊστάμενοι των Εφετείων και Πρωτοδικείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας τους, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Υπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Με εντολή Υπουργού
Ακριβές Αντίγραφo
H Προϊσταμένη του Τμήματος

Χ. ΔΡΥΔΑΚΗ

ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 2016 ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Συγχαρητήρια στους υποψηφίους του φροντιστηρίου μας: Παπαγεργίου Γιώργο, Χαρδαλιά Αγγελική, Αποστολοπουλου Μαριάννα, Γεωργούδη Τζέννη, Τόκη Όλγα, Κατσαφάρου Ευστρατία, Καρατζίνη Ευαγγελία, Νικολάου Ιωάννα, Μπυράκη Μαρία, Ανδριοπούλου Βασιλική, ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2016

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 26 /2/ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4588

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : Α’

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Δ31

ΤΜΗΜΑ : Α14 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/vση

:

Μεσoγείωv 96

Ταχ. Κώδικας

:

115 27

Πληρoφoρίες

:

Μ.Γιαννουλάτος-O.Καρίπη

Τηλέφωvo

:

2107767234-230

FΑX

:

2107767450

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016».

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 2 και 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

β) 19 έως 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων»
(Α΄ 96), όπως ισχύουν.

2) Τη με αριθμό 40123/18.5.2004 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ποσού εξέταστρων του διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β΄ 533/2005).

3) Τη με αριθμό 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

4) Τη με αριθμό 70280/2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (Β΄2349) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 4582/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 332).

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις
20-4-2016. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 15-4-2016.

Ο διαγωνισμός διενεργείται:

Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.

Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.

Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλουν στο Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr), καθώς και τα εξής:

  1. ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  2. ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του ν. 2830/2000, δηλαδή:

α) προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

β) προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά μητρώα των δημοτών.

γ) ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.

δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

ε) ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. στ) ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.

ζ) ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής καταδίκης.

η) ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.

3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2830/2000.

Στην ίδια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:

α) προκειμένου για Έλληνες πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή

σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου.

Προκειμένου για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου.

β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων εξήντα (60) ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:

α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι ακόλουθες:

 

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρηνοδικείο

Αθηνών

181

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Άλιμος)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Βουλιαγμένη)

1

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Χαϊδάρι)

1

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Π. Φάληρο)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Αργυρούπολη)

2

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Αιγάλεω)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Γλυφάδα)

2

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Βούλα)

1

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Ν. Μάκρη)

4

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Αγ. Δημήτριος)

4

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Ηλιούπολη)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Βύρωνας)

2

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Ζωγράφου)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Γαλάτσι)

3

Ειρηνοδικείο

Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα)

1

Ειρηνοδικείο

Αμαρουσίου

3

Ειρηνοδικείο

Αμαρουσίου (Κηφισιά)

2

Ειρηνοδικείο

Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία)

1

Ειρηνοδικείο

Αμαρουσίου (Μελίσσια)

1

Ειρηνοδικείο

Καλλιθέας

2

Ειρηνοδικείο

Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη)

3

Ειρηνοδικείο

Ν. Ιωνίας

8

Ειρηνοδικείο

Περιστερίου

6

Ειρηνοδικείο

Χαλανδρίου

4

Ειρηνοδικείο

Χαλανδρίου (Παπάγου)

2

Ειρηνοδικείο

Χαλανδρίου (Βριλήσσια)

1

Ειρηνοδικείο

Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή)

2

Ειρηνοδικείο

Αχαρνών

3

Ειρηνοδικείο

Ιλίου (Ν. Λιόσια)

3

Ειρηνοδικείο

Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι)

1

Ειρηνοδικείο

Ιλίου (Πετρούπολη)

2

Ειρηνοδικείο

Ελευσίνας

2

Ειρηνοδικείο

Ελευσίνας (Μάνδρα)

2

Ειρηνοδικείο

Μεγάρων

2

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας

3

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Σπάτα)

3

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Βάρη)

1

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Παλλήνη)

2

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Μαρκόπουλο)

1

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Παιανία)

1

Ειρηνοδικείο

Κρωπίας (Γέρακας)

1

Ειρηνοδικείο

Λαυρίου (Κερατέα)

2

Ειρηνοδικείο

Λαυρίου (Ανάβυσσος)

1

Ειρηνοδικείο

Λαυρίου (Καλύβια)

1

Ειρηνοδικείο

Λαυρίου (Κέα)

1

Ειρηνοδικείο

Μαραθώνα

2

Ειρηνοδικείο

Μαραθώνα (Καπανδρίτι)

2

 

Ειρηνοδικείο

Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος)

1

Ειρηνοδικείο

Μαραθώνα (Αυλώνας)

1

Ειρηνοδικείο

Μαραθώνα (Ωρωπός)

2

Ειρηνοδικείο

Θηβών

2

Ειρηνοδικείο

Θηβών (Ερυθρές)

2

Ειρηνοδικείο

Θηβών (Βάγια)

1

Ειρηνοδικείο

Θηβών (Δομβραίνα)

1

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ειρηνοδικείο

Χαλκίδα

4

Ειρηνοδικείο

Κύμης

2

Ειρηνοδικείο

Ιστιαίας

3

Ειρηνοδικείο

Ιστιαίας (Λίμνη)

2

Ειρηνοδικείο

Ταμυνέων (Αυλωνάρι)

1

Ειρηνοδικείο

Ταμυνέων (Κονίστρες)

1

Ειρηνοδικείο

Καρύστου (Μαρμάρι)

1

 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειρηνοδικείο

Πειραιά

39

Ειρηνοδικείο

Πειραιά (Κερατσίνι)

4

Ειρηνοδικείο

Νικαίας

3

Ειρηνοδικείο

Νικαίας (Κορυδαλλός)

3

Ειρηνοδικείο

Καλαυρίας (Πόρος)

3

Ειρηνοδικείο

Αίγινας

2

Ειρηνοδικείο

Σαλαμίνας

4

 

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ειρηνοδικείο

Λαμίας

3

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Μώλος)

1

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Μακρακώμη)

1

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Υπάτη)

2

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Στυλίδα)

2

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Αμφίκλεια)

1

Ειρηνοδικείο

Λαμίας (Δομοκός)

1

Ειρηνοδικείο

Αταλάντης

5

Ειρηνοδικείο

Αταλάντης (Ελάτεια)

1

Ειρηνοδικείο

Άμφισσας

4

Ειρηνοδικείο

Άμφισσας (Δελφοί)

5

Ειρηνοδικείο

Άμφισσας (Ιτέα)

4

Eιρηνοδικείο

Άμφισσας (Λιδωρίκι)

1

Ειρηνοδικείο

Άμφισσας (Δεσφίνα)

1

Ειρηνοδικείο

Άμφισσας (Κροκύλιο)

1

Ειρηνοδικείο

Ευρυτανίας (Καρπενήσι)

1

Ειρηνοδικείο

Ευρυτανίας (Προυσσός)

2

Ειρηνοδικείο

Ευρυτανίας (Φουρνά)

1

Ειρηνοδικείο

Ευρυτανίας (Γρανίτσα)

1

Ειρηνοδικείο

Ευρυτανίας (Κερασοχώρι)

1

Ειρηνοδικείο

Λιβαδειάς

3

Ειρηνοδικείο

Λιβαδειάς (Δαύλεια)

2

Ειρηνοδικείο

Λιβαδειάς (Δίστομο)

2

Ειρηνοδικείο

Λιβαδειάς (Αράχωβα)

2

Ειρηνοδικείο

Λιβαδειάς (Ορχομενός)

3

 

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο

Πατρών

9

Ειρηνοδικείο

Πατρών (Χαλανδρίτσα)

1

Ειρηνοδικείο

Πατρών (Τριταία)

1

Ειρηνοδικείο

Δύμης (Κάτω Αχαΐα)

2

Ειρηνοδικείο

Αιγιαλείας

4

Ειρηνοδικείο

Αιγιαλείας (Καμάρες)

2

Ειρηνοδικείο

Ζακύνθου

4

Ειρηνοδικείο

Πύργου

1

Ειρηνοδικείο

Αμαλιάδας

2

Ειρηνοδικείο

Γαστούνης (Βαρθολομιό)

1

Ειρηνοδικείο

Ολυμπίων (Πελόπιο)

1

Ειρηνοδικείο

Ολυμπίων (Δίβρη)

1

Ειρηνοδικείο

Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα)

2

Ειρηνοδικείο

Μυρτουντίων (Βάρδα)

1

Ειρηνοδικείο

Μυρτουντίων (Λεχαινά)

1

Ειρηνοδικείο

Ακράτας

2

Ειρηνοδικείο

Καλαβρύτων

1

Ειρηνοδικείο

Καλαβρύτων (Αροανία)

1

Ειρηνοδικείο

Σαμαίων (Αιγιαλός)

1

Ειρηνοδικείο

Αργοστολίου

1

Ειρηνοδικείο

Αργοστολίου (Χιονάτα)

1

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειρηνοδικείο

Μεσολογγίου

2

Ειρηνοδικείο

Μεσολογγίου (Αιτωλικό)

1

Ειρηνοδικείο

Μεσολογγίου (Νεοχώρι)

1

Ειρηνοδικείο

Μεσολογγίου (Αστακός)

1

Ειρηνοδικείο

Αγρινίου

2

Ειρηνοδικείο

Βάλτου (Αμφιλοχία)

2

Ειρηνοδικείο

Λευκάδας

1

Ειρηνοδικείο

Λευκάδας (Βασιλική)

1

Ειρηνοδικείο

Βόνιτσας

1

Ειρηνοδικείο

Βόνιτσας (Μύτικας)

1

Ειρηνοδικείο

Ναυπάκτου

1

Ειρηνοδικείο

Ναυπάκτου (Άνω Χώρα)

1

 

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ειρηνοδικείο

Ναυπλίου (Λυγουριό)

1

Ειρηνοδικείο

Ναυπλίου(Ν. Επίδαυρος)

1

Ειρηνοδικείο

Άργους

2

Ειρηνοδικείο

Άστρους

1

Eιρηνοδικείο

Άστρους (Τυρός)

1

Ειρηνοδικείο

Μάσσητος (Κρανίδι)

1

Ειρηνοδικείο

Κορίνθου

4

Ειρηνοδικείο

Κορίνθου (Αθίκια)

1

Ειρηνοδικείο

Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι)

1

Ειρηνοδικείο

Κορίνθου (Λουτράκι)

2

Ειρηνοδικείο

Κορίνθου (Σοφικό)

1

Ειρηνοδικείο

Ξυλοκάστρου

1

Ειρηνοδικείο

Ξυλοκάστρου (Δερβένι)

2

Ειρηνοδικείο

Νεμέας

2

Ειρηνοδικείο

Σικυώνος (Κιάτο)

1

Ειρηνοδικείο

Μεγαλόπολης

1

Ειρηνοδικείο

Μεγαλόπολης (Καρύταινα)

1

Ειρηνοδικείο

Τριπόλεως

3

Ειρηνοδικείο

Τριπόλεως (Λεβίδι)

1

Ειρηνοδικείο

Τριπόλεως (Καστρί)

1

Ειρηνοδικείο

Ψωφίδος (Στεμνίτσα)

1

Eιρηνοδικείο

Ψωφίδος (Δημητσάνα)

1

Ειρηνοδικείο

Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο))

1

Ειρηνοδικείο

Ψωφίδος (Λαγκάδια)

1

Ειρηνοδικείο

Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι)

1

Ειρηνοδικείο

Σπάρτης (Σκάλα)

1

Ειρηνοδικείο

Σπάρτης (Ξηροκάμπι)

1

 

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας

4

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Βαλύρα)

1

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Μεσσήνη)

2

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Βλαχόπουλο)

1

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας)

1

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Αλαγονία)

1

Ειρηνοδικείο

Καλαμάτας (Πεταλίδι)

1

Ειρηνοδικείο

Πύλου

1

Ειρηνοδικείο

Πύλου (Μεθώνη)

1

Ειρηνοδικείο

Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία – Ζούρτσα)

1

Ειρηνοδικείο

Κυπαρισσίας (Παραλία Κυπαρισσίας)

1

Ειρηνοδικείο

Πλαταμώδους (Φιλιατρά)

3

Ειρηνοδικείο

Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι)

1

Ειρηνοδικείο

Γυθείου

1

Ειρηνοδικείο

Γυθείου (Aγ. Νικόλαος)

1

 

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο

Χανίων

5

Ειρηνοδικείο

Χανίων (Κολυμπάρι)

2

Ειρηνοδικείο

Χανίων (Αλικιανός)

1

Ειρηνοδικείο

Βάμου

2

Ειρηνοδικείο

Βάμου (Χώρα Σφακίων)

1

Ειρηνοδικείο

Ρεθύμνου

3

Ειρηνοδικείο

Ρεθύμνου (Μυλοπόταμος)

1

 

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο

Ηρακλείου

7

Ειρηνοδικείο

Ηρακλείου (Xερσόνησος)

1

Ειρηνοδικείο

Καστελλίου Πεδιάδος

1

Ειρηνοδικείο

Καστελλίου Πεδιάδος (Βιάννος)

1

Ειρηνοδικείο

Μοιρών (Βόρροι)

1

Ειρηνοδικείο

Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος)

4

Ειρηνοδικείο

Λασιθίου (Νεάπολη)

1

Ειρηνοδικείο

Λασιθίου (Τζερμιάδες)

2

Ειρηνοδικείο

Ιεράπετρας

1

Ειρηνοδικείο

Σητείας

3

 

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο

Άνδρου

2

Ειρηνοδικείο

Άνδρου (Γαύριο)

1

Ειρηνοδικείο

Άνδρου (Όρμος Κορθίου)

1

Ειρηνοδικείο

Ερμούπολης

3

Ειρηνοδικείο

Μήλου

1

Ειρηνοδικείο

Μήλου (Κίμωλος)

2

Ειρηνοδικείο

Μήλου (Σέριφος)

1

Ειρηνοδικείο

Μυκόνου

2

Ειρηνοδικείο

Πάρου

2

Ειρηνοδικείο

Σάμου (Λιμήν Βαθέος)

2

Ειρηνοδικείο

Σάμου (Πύργος)

1

Ειρηνοδικείο

Σάμου (Πυθαγόρειο)

2

Ειρηνοδικείο

Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος)

1

Ειρηνοδικείο

Ικαρίας (Εύδηλος)

1

Ειρηνοδικείο

Νάξου

3

Ειρηνοδικείο

Νάξου (Ίος)

1

Ειρηνοδικείο

Θήρας

1

Ειρηνοδικείο

Θήρας (Σίκινος)

1

Ειρηνοδικείο

Θήρας (Ανάφη)

1

Ειρηνοδικείο

Τήνου

1

 

ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο

Μυτιλήνης

2

Ειρηνοδικείο

Πλωμαρίου

2

Ειρηνοδικείο

Καλλονής (Μήθυμνα)

1

Ειρηνοδικείο

Λήμνου (Κάστρο-Μύρινα)

1

Ειρηνοδικείο

Λήμνου (Μούδρος)

1

Ειρηνοδικείο

Χίου

1

 

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ειρηνοδικείο

Κω

2

Ειρηνοδικείο

Κω (Καρδάμαινα)

1

Ειρηνοδικείο

Ρόδου

7

Ειρηνοδικείο

Λέρου (Πάτμος)

1

Ειρηνοδικείο

Καρπάθου (Κάσος)

1

 

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειρηνοδικείο

Θεσσαλονίκης

39

Ειρηνοδικείο

Βασιλικών

2

Ειρηνοδικείο

Κουφαλίων

4

Ειρηνοδικείο

Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα)

2

Ειρηνοδικείο

Λαγκαδά

2

Ειρηνοδικείο

Βέροιας

3

Ειρηνοδικείο

Αλεξάνδρειας

1

Ειρηνοδικείο

Νάουσας

2

Ειρηνοδικείο

Έδεσσας

2

Ειρηνοδικείο

Αλμωπίας (Αριδαία)

1

Ειρηνοδικείο

Σκύδρας

2

Ειρηνοδικείο

Γιαννιτσών

2

Ειρηνοδικείο

Κατερίνης

2

Ειρηνοδικείο

Κολινδρού

1

Ειρηνοδικείο

Κιλκίς

3

Ειρηνοδικείο

Πολυκάστρου

1

Ειρηνοδικείο

Πολυκάστρου (Γουμένισσα)

1

Ειρηνοδικείο

Σερρών

2

Ειρηνοδικείο

Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη)

2

Ειρηνοδικείο

Νιγρίτας

1

Ειρηνοδικείο

Σιντικής (Σιδηρόκαστρο)

1

Ειρηνοδικείο

Σιντικής (Ηράκλεια)

1

Ειρηνοδικείο

Πολυγύρου

2

Ειρηνοδικείο

Πολυγύρου (Νικήτη)

2

Ειρηνοδικείο

Πολυγύρου (Συκιά)

1

Ειρηνοδικείο

Αρναίας (Ιερισσός)

1

Ειρηνοδικείο

Κασσάνδρας (Βάλτη)

2

Ειρηνοδικείο

Νέων Μουδανιών

1

 

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ειρηνοδικείο

Βόλου

7

Ειρηνοδικείο

Βόλου (Φέρρες)

1

Ειρηνοδικείο

Λάρισας

10

Ειρηνοδικείο

Λάρισας (Τύρναβος)

3

Ειρηνοδικείο

Λάρισας (Αμπελώνας)

1

Ειρηνοδικείο

Λάρισας (Πυργετός)

1

Ειρηνοδικείο

Φαρσάλων

1

Ειρηνοδικείο

Ελασσόνας

1

Ειρηνοδικείο

Τρικάλων

6

Ειρηνοδικείο

Τρικάλων (Πύλη)

1

Ειρηνοδικείο

Καλαμπάκας

3

Ειρηνοδικείο

Καρδίτσας

3

Ειρηνοδικείο

Καρδίτσας (Σοφάδες)

1

Ειρηνοδικείο

Καρδίτσας (Ρεντίνα)

1

Ειρηνοδικείο

Σκοπέλου (Σκιάθος)

1

 

ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ειρηνοδικείο

Ιωαννίνων

4

Ειρηνοδικείο

Άρτας

3

Ειρηνοδικείο

Άρτας (Άγναντα)

1

Ειρηνοδικείο

Πρέβεζας

3

Ειρηνοδικείο

Πρέβεζας (Πάργα)

2

Ειρηνοδικείο

Πρέβεζας (Θεσπρωτικό)

1

 

ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ειρηνοδικείο

Κέρκυρας

1

Ειρηνοδικείο

Κέρκυρας (Άγιοι Δούλοι)

1

Ειρηνοδικείο

Κέρκυρας (Γάιος)

2

Ειρηνοδικείο

Ηγουμενίτσας

2

 

ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειρηνοδικείο

Καστοριάς

2

Ειρηνοδικείο

Καστοριάς (Μακροχώρι)

1

Ειρηνοδικείο

Καστοριάς (Άργος Ορεστικό)

1

Ειρηνοδικείο

Κοζάνης

3

Ειρηνοδικείο

Κοζάνης (Σέρβια)

2

Ειρηνοδικείο

Κοζάνης (Σιάτιστα)

2

Ειρηνοδικείο

Εορδαίας

3

Ειρηνοδικείο

Γρεβενών

2

Ειρηνοδικείο

Γρεβενών (Δεσκάτη)

1

Ειρηνοδικείο

Φλώρινας

4

Ειρηνοδικείο

Φλώρινας (Άγιος Γερμανός)

1

 

ΙΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ειρηνοδικείο

Κομοτηνής

1

Ειρηνοδικείο

Κομοτηνής (Σάπες)

1

Ειρηνοδικείο

Δράμας

1

Ειρηνοδικείο

Δράμας (Νευροκόπι)

1

Ειρηνοδικείο

Αλεξανδρούπολης

6

Ειρηνοδικείο

Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκη)

1

Ειρηνοδικείο

Αλεξανδρούπολης (Σουφλί)

1

Ειρηνοδικείο

Καβάλας

1

Ειρηνοδικείο

Καβάλας (Χρυσούπολη)

2

Ειρηνοδικείο

Παγγαίου (Ελευθερούπολη)

2

Ειρηνοδικείο

Ορεστιάδας

2

Ειρηνοδικείο

Διδυμοτείχου

3

Ειρηνοδικείο

Θάσου

2

Ειρηνοδικείο

Ξάνθης

2

Ειρηνοδικείο

Ξάνθης (Σταυρούπολη)

1

 

Οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Εφετείων και Πρωτοδικείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας τους, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφo

O Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το νομικό καθεστώς για το διορισμό συμβολαιογράφων

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των συμβολαιογράφων περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρο 25 του Κώδικα Συμβολαιογράφων Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96/16-5-2000 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58/26-3-2002 τ. Α΄) και με το άρθρο 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165/30-6-2003 τ. Α΄), υπ αριθμ. 61829/15-4-2002 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 483 Β΄/18-4-2002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 120790/8-10-2003 (ΦΕΚ 1538/Β΄/17-10-2003) και την υπ αριθ. 61058/10-4-2009 (ΦΕΚ 710/Β΄/15-4-2009) όμοιες αποφάσεις, υπ αριθμ. 40123/18-5-2004 (ΦΕΚ Β΄533/21-4-2005) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, άρθρα 5 του Ν. 3242/2004 και 16 του Ν. 3448/2006, υπ αριθμ. 56568/28-5-2004 (ΦΕΚ 842 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 82834/25-8-2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄), 101266/24-10-2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄) και 9311/26-1-2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) όμοιες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τρόπος διενέργειας εξετάσεων (2021)

Διάρκεια και Κόστος Μαθημάτων

Η εξεταστέα ύλη

Πίνακας επιτυχόντων 2016

Διαγωνισμός-προκήρυξη Συμβολαιογράφων 2018

Σημειώσεις Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων