Create your own banner at mybannermaker.com!

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Πρόγραμμα μαθημάτων Εξεταστέα Ύλη
Διάρκεια Μαθημάτων και Κόστος Δείγμα Σημειώσεων    
  Προκήρυξη 2021   Προκήρυξη 2019  
  Προκήρυξη 2017   Προκήρυξη 2016
ΔΕΙΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποτελέσματα διαγωνισμού 2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το τεσσαρακοστό έτος, β) είναι πτυχιούχος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο, γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του Ν. 2318/1995 και δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 4 του Ν. 2318/1995. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα 

Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, προκηρύσσει διαγωνισμό, ο οποίος ενεργείται το Μάιο του ίδιου έτους, για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκήρυξης οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται αφενός η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του διαγωνισμού και αφετέρου τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα: α) για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό και β) για το διορισμό των επιτυχόντων. Ο διαγωνισμός, που είναι ενιαίος για όλη τη χώρα, γίνεται την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των πρωτοδικείων ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, ιδιαίτερης για κάθε σύλλογο, στο κατάστημα του εφετείου της έδρας του. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται:

1. Στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία.

2. Στον Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία.

3. Στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

 

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη την σχετική με τα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή, που προσδιορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2318/1995. Η εξέταση είναι γραπτή, μυστική, ενεργείται με χωριστά θέματα για καθένα από τα παραπάνω με στοιχεία α΄ β΄ γ΄ μαθήματα, συντάσσεται ένα γραπτό και κάθε θέμα βαθμολογείται χωριστά και από τους τέσσερις εξεταστές.

 

Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες
Τα γραπτά αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0 μέχρι 10. Κάθε εξεταστής πέραν των τριών βαθμών για τα αντίστοιχα πιο πάνω μαθήματα βαθμολογεί και με τέταρτο βαθμό συνολικά το γραπτό, εκτιμώντας το βαθμό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας, την ορθή γραφή και την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να διατυπώνει σωστά τα νοήματά του. Το άθροισμα των τεσσάρων βαθμών, διαιρούμενο δια του αριθμού τέσσερα, δίνει το μέσο όρο βαθμολόγησης του κάθε εξεταστή, το δε άθροισμα των μέσων όρων όλων των εξεταστών, διαιρούμενου δια του αριθμού τέσσερα, είναι ο τελικός γενικός βαθμός του υποψηφίου. Διαγωνιζόμενος που δεν συγκεντρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 5 στα τρία μαθήματα θεωρείται οριστικά αποτυχών, ανεξάρτητα από το αν ο τέταρτος βαθμός βελτιώνει τον τελικό γενικό βαθμό.Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι  και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995 απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 5 με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2318/1995. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες βαθμολογίας που έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιτυχόντα, διορίζονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, για τις θέσεις του οποίου διαγωνίσθηκαν και καταλαμβάνουν κατά την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα βαθμολογίας τις κενούμενες μέχρι λήξεως του έτους του διαγωνισμού θέσεις.

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των δικαστικών επιμελητών περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρα 2 έως και 15 του Ν. 2318/1995 ( ΦΕΚ 126 τ.Α') όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 2479/1997 ( ΦΕΚ 67 τ.Α'), 22 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 τ.Α'), 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 τ.Α') και 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 τ.Α'), υπ αριθμ. 11664/27-2-1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 155 τ.Β') όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17822/21-3-2008 (ΦΕΚ 558 τ.Β') όμοια απόφαση και υπ αριθμ. 39782/23-4-1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 358 τ.Β ')

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ