Διαδικασία διαγωνισμού - Γνωστικά Πεδία Εξέτασης - Προκριματικό Στάδιο - Γραπτή Διαδικασία

 • ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   1) Ελληνική Γλώσσα

   2) Αγγλική Γλώσσα

   3) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Κινεζικά, Ρωσικά)

   4) Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα

   5) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο

   6) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

   7) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

   8) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

   

  Ελληνική Γλώσσα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): i) Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου. Κατά την εξέταση αυτή κρίνεται η ικανότητα στην ορθή έκφραση, απόδοση, διατύπωση και ανάλυση περιεχομένου με σαφήνεια των εννοιών στην ελληνική, καθώς και η σύνταξη και ορθογραφία. Επίσης αξιολογείται η ερμηνευτική ικανότητα (δηλαδή, η εις βάθος αντίληψη του θέματος, η ορθή ερμηνεία και οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις), καθώς και η απόδοση και η ανάλυση περιεχομένου κειμένου. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών.

  ii) Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι κρίνονται στην ικανότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας σε ένα θέμα και ειδικότερα εξετάζεται η ερμηνευτική, εννοιολογική έκφραση, απόδοση και ανάλυση περιεχομένου και το επίπεδο της πολύ καλής γνώσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

   

  Αγγλική γλώσσα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω για την αξιολόγηση της Ελληνικής Γλώσσας.

  i) Γραπτή δοκιμασία: α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος β) Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως δύο σελίδες σε πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις. Για την γραπτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας κατανόησης κειμένου και προφορικής έκφρασης στην αγγλική γλώσσα.

   

  Δεύτερη ξένη γλώσσα (αραβική ή γαλλική ή γερμανική ή ισπανική ή κινεζική ή ρωσική) (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω για την αξιολόγηση της Ελληνικής Γλώσσας. i) Γραπτή δοκιμασία: α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος β) Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως δύο σελίδες σε πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις. Για τη γραπτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία: Ανάγνωση ξενόγλωσσου κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας κατανόησης κειμένου και προφορικής έκφρασης στην δεύτερη ξένη γλώσσα.

   

  Συνέντευξη (προφορική δοκιμασία):

  Ι) Η Συνέντευξη συνίσταται σε προφορικές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα διανοητικού) που τίθενται από τους εξεταστές, προκειμένου να διαπιστωθεί από τις απαντήσεις του εξεταζομένου η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις (π.χ.αλλαγή υπηρεσιακού περιβάλλοντος, αλλαγή τόπου και κλίματος), η δυνατότητα ανταπόκρισης σε εργασιακή πίεση και παρατεταμένο ωράριο εργασίας η αυτοκυριαρχία, η αυτοπεποίθηση, η αφοσίωση στο θεσμό, η συναισθηματική σταθερότητα, η ορθολογική σκέψη, η αντίληψη, η καλλιέργεια και να διακριβωθεί η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, η γνώση και η εξοικείωση με τη διπλωματία και τις αρχές της, η ευχέρεια σε επικοινωνία και πείθειν, η διανοητική και πνευματική ευρύτητα, η κοινωνικότητα, καθώς και άλλες διανοητικές ικανότητες, προσόντα, αρετές ή χαρίσματα, που απαιτούνται ως ελάχιστο για την άσκηση των καθηκόντων του διπλωματικού υπαλλήλου.

  ιι) Η Συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Εξε-τάσεων και από δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές, έναν ψυχίατρο ή/και ψυχολόγο και έναν εξεταστή που επιλέγεται από το γενικότερο ακαδημαϊκό χώρο, και το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Οι δύο μη υπηρεσιακοί εξεταστές ορίζονται με την ίδια Υπουργική απόφαση που καθορίζει τη λειτουργία και σύνθεση της Επιτροπής Εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τηρείται πρακτικό της διαδικασίας από τους Γραμματείς του Διαγωνισμού, στο οποίο επισυνάπτεται ηχητικό αρχείο, προϊόν μαγνητοφώνησης της Συνέντευξης. Το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης διατηρείται το αργότερο για τρεις μήνες μετά το διορισμό ή μέχρι το πέρας της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σχετικής τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας εισαγωγής ή αποτυχίας εισαγωγής υποψηφίου στη Διπλωματική Ακαδημία.

   

  Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα (γραπτή και προφορική δοκιμασία): Στην εξέταση της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα, προέχει η αξιολόγηση του υποψηφίου σε θέματα και σταθμούς της Διπλωματικής Ιστορίας που οδήγησαν στην καθιέρωση και εδραίωση του σημερινού καθεστώτος.

  i) Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα). Για την εξέταση αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών.

  ii) Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα) που τους υποβάλλονται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.

   

  Εξεταστέα ύλη:

  1. Η σταθεροποίηση των διεθνών σχέσεων μετά τους ναπολεόντειους πολέμους - επαναστάσεις και αντιδράσεις.

  2. Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός.

  3. Συσχετισμοί δυνάμεων, πολεμικές αναμετρήσεις και διακανονισμοί στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

  4. Ανεξαρτησία κρατών στην Ευρώπη (και στην Βαλκανική) και στην Λατινική Αμερική.

  5. Ενοποίηση Γερμανίας και Ιταλίας.

  6. Η καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα βαλκανικά κράτη.

  7. Η εξωτερική πολιτική των Η.ΠΑ. Γαλλίας Βρετανίας Γερμανίας, Ιταλίας, Ρωσίας.

  8. Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συσπειρώσεις δυνάμεων και συμμαχίες, επανάσταση των μπολσεβίκων, έκβαση του πολέμου.

  9. Οι συνθήκες ειρήνης 1919 - 1923. Οι εδαφικές διευθετήσεις. Η Κοινωνία των Εθνών.

  10. Ο μεσοπόλεμος: προβλήματα διεθνών σχέσεων, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, προσπάθειες κατευνασμού και αφοπλισμού.

  11. Άνοδος του φασισμού και του ναζισμού - η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και των δυνάμεων Βρετανίας, Γαλλίας, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ.

  12. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων και σχεδιασμός μεταπολεμικού κόσμου.

  13. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.

  14. Περιφερειακές και άλλες οργανώσεις στην Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική (Συμβούλιο της Ευρώπης, NATO, Σύμφωνο Βαρσοβίας, ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ, ΟΟΣΑ, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας, Αραβικός Σύνδεσμος).

  15. Το πυρηνικό όπλο. Συνδιασκέψεις και συνθήκες ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

  16. Ανεξαρτησία των κρατών του Τρίτου Κόσμου – το τέλος των αποικιών συμμετοχή των νέων κρατών στη διεθνή πολιτική - Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.

  17. Ψυχρός πόλεμος και διεθνής πολιτική στην Ευρώπη (και τη Βαλκανική), την Ασία, την Αφρική, την Λατινική Αμερική.

  18. Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, της Κίνας της Ρωσίας (ΕΣΣΔ μέχρι το 1991) και των Ευρωπαϊκών δυνάμεων μετά το 1945.

  19. Εντάσεις και συγκρούσεις στον κομμουνιστικό συνασπισμό. Κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της COMESON, διάλυση της ΕΣΣΔ και της Γιουγκοσλαβίας.

  20. Προβλήματα στη Μέση Ανατολή και την Εγγύς Ανατολή- Αραβοϊσραηλινή διένεξη και συμφωνίες, Περσικός Κόλπος.

  21. Ιρανο-ιρακινή διαμάχη και πόλεμος του Κόλπου.

  22. Οι σχέσεις Δύσης με Ιράν, οι σχέσεις Αραβικού κόσμου με το Ιράν, οι κυρώσεις και οι συμφωνίες της

  Γενεύης.

  23. Ο πόλεμος Ιράκ-Κουβέϊτ, Οι επεμβάσεις στο Ιράκ και οι κυρώσεις.

  24. Ένοπλες συρράξεις στην Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν.

  25. Η Βόρειος Αφρική, η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία.

  26. Διπλωματικές εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

  27. Οι αναδυόμενες δυνάμεις (BRICS).

  28. Ίδρυση, συγκρότηση και εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους - πολιτική των δυνάμεων έναντι της Ελλάδας.

  29. Εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας. Οι διεθνείς συνθήκες. Η ελληνική διπλωματία στις συνδιασκέψεις

  εδαφικής ολοκλήρωσης της Ελλάδας.

  30. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και οι ειρηνικές διευθετήσεις.

  31. Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1914-1919.

  32. Η Ελλάδα και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

  33. Η συνθήκη των Σεβρών, η Μικρασιατική εκστρατεία, το σύστημα Συνθήκης της Λωζάννης.

  34. Η Ελλάδα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

  35. Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 1947.

  36. Η Ελλάδα και ο ψυχρός πόλεμος.

  37. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923 - σήμερα.

  38. Το Κυπριακό Ζήτημα.

  39. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την Ρωσία.

  40. Σχέσεις Ελλάδας-Βαλκανικών κρατών (διμερείς πολυμερείς).

  41. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Μέση Ανατολή και τις Αραβικές Χώρες.

   

  Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο (γραπτή και προφορική δοκιμασία):

  Στην εξέταση του Γενικού και Ειδικού Διεθνούς Δικαίου προέχει η αξιολόγηση του υποψηφίου ως προς την γνώση των ζητημάτων του εξεταζόμενου αντικειμένου και τις εφαρμογές του με τις πτυχές της διπλωματικής υπηρεσίας, καθώς και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ειδικότερα, τα οποία ζητήματα άπτονται των καθηκόντων των διπλωματικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Υπουργείο Εξωτερικών.

  i) Γραπτή δοκιμασία: Η γραπτή δοκιμασία στο μάθημα αυτό συνίσταται σε επεξεργασία από τους υποψηφίους φακέλου σχετικού με το Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο. Ο φάκελος αποτελείται από ένα ή περισσότερα κείμενα (ιδίως έγγραφα, αποφάσεις ή ψηφίσματα διεθνών οργανισμών, διεθνείς συμβάσεις δικαστικές αποφάσεις) και έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών.

  ϋ) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Γενικού και Ειδικού Διεθνούς Δικαίου που τους υποβάλλεται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.

   

  Εξεταστέα ύλη:

  1. Πηγές του Διεθνούς Δικαίου.

  α) Το διεθνές έθιμο (διαμόρφωση, διαπίστωση, διεθνής πρακτική).

  β) Οι διεθνείς συνθήκες (Το δίκαιο των διεθνών συνθηκών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969).

  γ) Γενικές αρχές του δικαίου - επικουρικές πηγές (στοιχεία).

  2. Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου.

  α) Οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

  β) Οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα (σχετικές διατάξεις του Συντάγματος - νομολογία ελληνικών δικαστηρίων – η έννοια της νομοθετικής κύρωσης των διεθνών συνθηκών διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής).

  3. Οι αρμοδιότητες των πολιτειακών οργάνων στις εξωτερικές σχέσεις σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα.

  4. Κράτος - έδαφος (Το έδαφος ως συστατικό στοιχείο του κράτους - Ο λαός - Η έννοια της εδαφικής κυριαρχίας. Η έννοια της κρατικής αρμοδιότητας (νομοθετική - δικαιοδοτική - εκτελεστική) - Τρόποι κτήσεως εδάφους- Περιορισμοί της εδαφικής κυριαρχίας - Η έννοια της εδαφικής ακεραιότητας Η αρχή της αυτοδιάθεσης: η σχέση της με την εδαφική ακεραιότητα.

  5. Αναγνώριση. (Ο θεσμός της αναγνώρισης εννόμων καταστάσεων στο διεθνές δίκαιο. Αναγνώριση κράτους, αναγνώριση κυβερνήσεων, αναγνώριση εμπολέμων. Η μονομερής και η θεσμική μη αναγνώριση κράτους. Η Υποχρεωτική μη αναγνώριση οντότητας ως κράτους από το Συμβούλιο Ασφαλείας/ΗΕ).

  6. Διπλωματικές και προξενικές σχέσεις (Η Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις και η Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις).

  7. Ετεροδικία του κράτους.

  8. Η Διπλωματική προστασία ως θεσμός του διεθνούς δικαίου.

  9. Οι διεθνείς οργανισμοί (εννοιολογικά χαρακτηριστικά των διεθνών Οργανισμών τυπολογία των διεθνών οργανισμών - σύσταση και διάλυση των διεθνών οργανισμών - νομική προσωπικότητα των διεθνών Οργανισμών - ιδιότητα μέλους διεθνούς Οργανισμού - λήψη αποφάσεων εξωτερικές σχέσεις διεθνών Οργανισμών - ασυλίες και προνόμια των διεθνών Οργανισμών).

  10. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (HE) (θεσμική οργάνωση λειτουργία - αρμοδιότητες - κύριες δραστηριότητες). Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (στοιχεία). Τα όργανα των HE, οι εξουσίες τους: Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Διεθνές Δικαστήριο και ο Γενικός Γραμματέας.

  11. Το άτομο ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο διεθνές δίκαιο.

  α. Η διεθνής και η περιφερειακή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. β. Μειονότητες. γ. Πρόσφυγες δ. Μετανάστες

  ε. Τα άτομα ως φορείς υποχρεώσεων (πειρατεία - δουλεμπόριο - τρομοκρατία διακίνηση ναρκωτικών) - Η διεθνής ευθύνη των ατόμων (εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - εγκλήματα κατά της ειρήνης - εγκλήματα πολέμου). Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο θεσμός τηςέκδοσης (στοιχεία).

  12. Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, σύμφωνα με την Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (Η Τρίτη Συνδιάσκεψη των Η.Ε.- Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης των Η.Ε. για το δίκαιο της Θάλασσας - η ελληνική επικύρωση και ο κυρωτικός νόμος – Οι αρμοδιότητες του παράκτιου κράτους στις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες - Οι γραμμές βάσης (φυσική ακτογραμμή-ευθείες γραμμές βάσης) - Τα εσωτερικά ύδατα - Αιγιαλίτιδα ζώνη - Η συνορεύουσα ζώνη – Τα διεθνή στενά - Η έννοια του αρχιπελαγικού κράτους - Η Υφαλοκρηπίδα - Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη – Το καθεστώς των νήσων - Η Ανοικτή θάλασσα - Ο διεθνής βυθός (Περιοχή) - Οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών - Περίκλειστα κράτη - Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος (στοιχεία) - Η ελληνοτουρκική διαφορά σχετικά με την υφαλοκρηπίδα στο Ανατολικό Αιγαίο (Η δικαιοδοτική και πολιτική διαδικασία 1975 - 1978. Η διάταξη και η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου) Το Δικαιοδοτικό Σύστημα Επίλυσης των Διαφορών ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Δικαίου Θάλασσας. Οι Ελληνικές επιφυλάξεις.- Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο του αέρα (Σύμβαση Σικάγου 1944, ρυθμίσεις Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), εθνικός εναέριος χώρος, FIR (στοιχεία).

  13. Ο θεσμός της διεθνούς ευθύνης (Έννοια της διεθνούς άδικης πράξης και διάκριση από την έννοια του διεθνούς εγκλήματος - Λόγοι δημιουργίας διεθνούς ευθύνης - Λόγοι που αποκλείουν την διεθνή ευθύνη με έμφαση στα αντίμετρα Προϋποθέσεις ύπαρξης διεθνούς ευθύνης - Πολιτειακό όργανα, των οποίων οι πράξεις προκαλούν διεθνή ευθύνη. Διεθνής ευθύνη από πράξεις ιδιωτών - Οι συνέπειες της διεθνούς ευθύνης – Η κωδικοποιητική προσπάθεια της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Η.Ε.).

  14. Η απαγόρευση χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις. Οι εξαιρέσεις (Συλλογική ασφάλεια σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας). Το Κεφάλαιο VII του Χάρτη/ΗΕ και το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας.

  15. Το διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. α) Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (στοιχεία). β) Ο θεσμός της ουδετερότητας στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.

  16. Η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών: Πολιτικές και νομικές μέθοδοι - Έννοιες διαπραγμάτευσης, καλών υπηρεσιών, μεσολάβησης, συνδιαλλαγής – Διεθνή δικαιοδοτικά όργανα - Διεθνής διαιτησία - Πρόσβαση των διαδίκων. Η Προαιρετική ρήτρα της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου και οι Ελληνικές επιφυλάξεις.

   

  Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική (γραπτή και προφορική δοκιμασία): i) Γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών.

  ii) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής

  υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.

   

  Εξεταστέα ύλη:

  1) Το Κράτος-Έθνος (Ο Εθνικισμός - Ισχύς και δυνατότητες των Κρατών - Εθνών. Εθνικά και άλλα συμφέροντα).

  2) Εξωτερική Πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διπλωματία.

  3) Ο Πόλεμος και τα αίτια του (είδη πολέμων, έλεγχος των εξοπλισμών).

  4) Σύστημα ισορροπίας ισχύος.

  5) Θεωρητικές Σχολές Σκέψης των Διεθνών Σχέσεων: ρεαλισμός, ιδεαλισμός, θεωρία καθεστώτων, θεωρία επίλυσης συγκρούσεων.

  Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (γραπτή και προφορική δοκιμασία):

  i) Γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Ιστορικής, Θεσμικής και Πολιτικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών.

  ii) Προφορική δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Ιστορικής, Θεσμικής και Πολιτικής Διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.

  Εξεταστέα ύλη:

  1) Από το σχέδιο Μάρσαλ στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

  2) Από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

  3) Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη - Μάαστριχτ - Άμστερνταμ. α) Διακυβερνητισμός και υπερεθνικότητα. β) Διεύρυνση και εμβάθυνση.

  4) Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοποί, θεσμική διάρθρωση, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων,

  επιμερισμός αρμοδιοτήτων με κράτη-μέλη.

  5) Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

  Συνεργασία στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

  6) Η Συνθήκη Schengen. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και οι νέες πολιτικές.

  7) Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προοπτικές για νέα διεύρυνση. Προβλήματα, συνέπειες.

  8) Η κρίση στην ευρωζώνη και η διαχείρισή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  9) Η κρίση χρέους και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  10) Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα, προοπτικές.

  11) Προσφυγικό - Μεταναστευτικό και Ευρωπαϊκή Ένωση.

   

  Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (γραπτή και προφορική δοκιμασία):

  i) Γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα Πολιτικής Οικονομίας ή Δημόσιας Οικονομίας και ένα θέμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Για τη δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τριών (3) ωρών.

  ii) Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν: α) ένα θέμα από την Πολιτική Οικονομία ή τη Δημόσια Οικονομία και β) ένα θέμα από τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις που τους υποβάλλονται υπό μορφή ερωτήσεων από δύο εξεταστές αντίστοιχα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος.

   

  Εξεταστέα ύλη:

  α) Από την Πολιτική Οικονομία:

  1. Το οικονομικό πρόβλημα - αιτία της οικονομικής δραστηριότητας.

  2. Μορφές οικονομικής οργάνωσης.

  3. Ο μηχανισμός των τιμών, τιμές υλικών αγαθών, τιμές συντελεστών παραγωγής.

  4. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο).

  5. Σχηματισμός των τιμών, ζήτηση-προσφορά.

  6. Κόστος παραγωγής.

  7. Εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα.

  8. Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση, πολλαπλασιαστής.

  9. Απασχόληση.

  10. Πληθωρισμός και αντιπληθωρισμός, οικονομικές διακυμάνσεις.

  11. Θεωρία του χρήματος (εσωτερική - εξωτερική αξία του χρήματος, νομισματικά συστήματα κ.λπ.).

  12. Διεθνείς νομισματικές σχέσεις και η εξέλιξή τους.

  13. Διεθνές εμπόριο, (βασικές έννοιες, νόμος συγκριτικού κόστους, θεωρία των διεθνών συναλλαγών).

  14. Οικονομικές ενώσεις.

  15. Εφαρμοσμένη οικονομική.

  16. Αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής: οργάνωση της οικονομίας, οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, δημοσιονομική πολιτική, γεωργική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική απασχόλησης, πληθωρισμός, κοινωνική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική, νομισματική-πιστωτική πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού, χρηματιστήριο.

  17. Ελληνική οικονομία: εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα, απασχόληση, πληθωρισμός, ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου.

   

  β) Από τη Δημόσια Οικονομία:

  1. Οικονομικές λειτουργίες του κράτους.

  2. Μέγεθος του δημοσίου τομέα.

  3. Κρατικός προϋπολογισμός.

  4. Κατηγορίες φόρων.

  5. Φορολογική εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  6. Δημόσιος δανεισμός.

  7. Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

  8. Κρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις.

  9. Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος.

   

  γ) Από τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας:

  1. Η GATT και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και οι αρχές της, το σύστημα επίλυσης διαφορών.

  2. Προβληματική της διεθνούς ανάπτυξης, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, η αναπτυξιακή βοήθεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

  3. Διακίνηση κεφαλαίων και άμεσες επενδύσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις, (χαρακτηριστικά τους και σύγχρονος ρόλος), πρόσφατες τάσεις ελευθέρωσης και προστασίας των επενδύσεων.

  4. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η διεθνής αντιμετώπιση τους.

  4. Δευτερεύοντα μαθήματα:

   

 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

  • Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού

  • Παγκόσμια Γεωγραφία

  • Ναυτικό Δίκαιο

  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)

 

 

A) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού πολιτισμού (προφορική δοκιμασία):

Εξεταστέα ύλη:


α. Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός

1. Προϊστορική και πρωτοϊστορική εποχή (Αιγαιακός πολιτισμός, Μινωικός πολιτισμός).

2. Η προκλασσική εποχή (Ομηρικά έπη - Ησίοδος. Ο πολιτισμός των Μυκηνών. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι).

3. Κλασικοί χρόνοι. i) Γραμματεία-Τέχνες (φιλόσοφοι, ιστοριογράφοι, ρήτορες/ τραγικοί ποιητές. Μνημεία αρχιτεκτονικής, γλυπτική, ζωγραφική). ii) «Πόλις» - πολιτεύματα. Κοινοί δεσμοί Ελλήνων. (Αμφικτυονίες μαντεία, αθλητικοί αγώνες, γλυπτά, θρησκεία).

4. Ελληνιστική εποχή (πολιτική και πολιτισμική εξάπλωση του Ελληνισμού. Τέχνες. Φιλοσοφικές Σχολές).

5. Το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου (Ελλάδα - Ρώμη. Συμβολή της Ελληνικής φιλοσοφίας και τέχνης

στην πολιτιστική ανάπτυξη των Ρωμαίων. Επιδράσεις της ελληνικής σκέψης στους Άραβες).

 

β. Βυζαντινός Πολιτισμός

1. Ελληνισμός και χριστιανισμός (σύγκρουση και σύνθεση). Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας. Η οργάνωση της Εκκλησίας Οι αιρέσεις.

2. Το Βυζάντιο και η ελληνική γραμματεία.

3. Η Βυζαντινή τέχνη και μουσική.

4. Ιστορία των ιδεών και γραμματεία κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου (11ος- 15ος αιώνας).

 

γ. Νεοελληνικός Πολιτισμός

1. Η διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

2. Η περίοδος της δουλείας (Σχολεία και κοινοτική παράδοση - Ο λαϊκός πολιτισμός. Η Κρητική Σχολή ζωγραφικής. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος).

3. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός.

4. Τέχνες και πολιτισμός κατά τον 19ο αιώνα. (Οι λογοτεχνικές «Σχολές», οι μεγάλοι πεζογράφοι. Η ζωγραφική.

Το Θέατρο).

5. Η πολιτιστική παρουσία των Ελλήνων κατά τον 20ο αιώνα (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μουσική).

6. Νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία (19ος - 20ος αιώνας). Το Δημοτικό τραγούδι.

 

Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (προφορική δοκιμασία):

Εξεταστέα ύλη:

Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου: Ιθαγένεια, δημόσια τάξη, κατάσταση αλλοδαπών. Η κατοικία και η διαμονή ως συνδετικά στοιχεία και ειδικότερα ως προς το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.

 

Γ) Ναυτικό δίκαιο (προφορική δοκιμασία):

Εξεταστέα ύλη:

1. Έννοια του πλοίου και του πλωτού ναυπηγήματος και σημασία αυτής - ελληνική εθνικότητα πλοίων - εμπράγματο καθεστώς του πλοίου (ιδίως, κυριότητα και υποθήκη) - ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.

2. Προσωπικό των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων (σύμβαση ναυτολόγησης πλοιάρχου, εξουσίες και καθήκοντα του πλοιάρχου, σύμβαση ναυτολόγησης μέλους πληρώματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του πληρώματος, κρατική ρύθμιση της σύμβασης ναυτολόγησης).

3. Ασφάλεια πλοίων και ναυσιπλοΐας (νομοθετικές πηγές (εσωτερικές και διεθνείς) -επιθεωρήσεις πλοίων - νηογνώμονες - εξουσίες κράτους σημαίας και παρακτίου κράτους).

4. Θαλάσσια αρωγή (έννοια, δικαιώματα παρακτίου κράτους υποχρέωση παροχής αρωγής).

5. Ναυάγια (παροχή βοήθειας σε ναυαγήσαντα πλοία, προστασία ναυαγίων) - ναυτικά ατυχήματα με ή χωρίς θαλάσσια ρύπανση (εξουσίες και καθήκοντα Προξενικής Αρχής).

 

Δ) Παγκόσμια γεωγραφία (προφορική δοκιμασία):

Εξεταστέα ύλη:

Φυσική, πολιτική, και οικονομική παγκόσμια γεωγραφία και ιδιαίτερα της Ελλάδος των βαλκανικών χωρών, της Μεσογείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ε) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εξέταση σε:

1. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.

2. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

3. Υπολογιστικά φύλλα.

4. Υπηρεσίες διαδικτύου (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

5. Παρουσιάσεις.

6. Αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

 

Τρόπος διεξαγωγής γραπτής και προφορικής δοκιμασίας:

1) Γλωσσών, 2) Συνέντευξης, 3) Πρωτευόντων Μαθημάτων και 4) Δευτερευόντων Μαθημάτων

Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική.

 

α) Γραπτή δοκιμασία:

i) Για τη γραπτή δοκιμασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του και ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) για καθένα από τα πρωτεύοντα μαθήματα επιλέγουν την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος πέντε τουλάχιστον θέματα ή φακέλους (για το Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο) ή κείμενο για περίληψη (για τις ξένες γλώσσες). Η τελική επιλογή του ενός εκ των πέντε θεμάτων γίνεται την ημέρα του διαγωνισμού με κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων ή του αναπληρωτή του. Ειδικότερα, για το μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα, επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από την Ελληνική Διπλωματική Ιστορία και πέντε από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα). Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε ενότητα, γίνεται με κλήρωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από τις Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις και πέντε από την Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομία). Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε μία των δύο ενοτήτων, γίνεται με κλήρωση.

ii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με την επίβλεψη του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής ή του αναπληρωτή του, του εξεταστή του οικείου μαθήματος και ενός τουλάχιστον Γραμματέα. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, σημειώσεων ή ηλεκτρονικών συσκευών, με ποινή αποβολής των υποψηφίων από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο Γραμματείς συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ή τον αναπληρωτή του και τον εξεταστή του οικείου μαθήματος. Εάν υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την εξέταση (γραπτή ή προφορική) του μαθήματος αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση.

iii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

iv) Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή εξακριβώνεται με δοκιμασία που συνίσταται στην πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στη χρήση υπολογιστικών φύλλων, στη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών μέσω διαδικτύου) και στην δημιουργία παρουσιάσεων.

 

β) Προφορική δοκιμασία:

i) Η προφορική δοκιμασία στη Συνέντευξη, στα πρωτεύοντα και στα δευτερεύοντα μαθήματα γίνεται δημόσια και παρευρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του, ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) του μαθήματος και ένας από τους Γραμματείς. Ο εξεταστής ή οι εξεταστές εκάστου μαθήματος προετοιμάζουν αριθμό ερωτήσεων, αναφερομένων σε γενικότερα αντικείμενα της εξεταστέας ύλης κάθε μαθήματος που αντιστοιχούν σε κλήρους διπλάσιους από το συνολικό αριθμό υπο- ψηφίων. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του μαθήματος της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι σήμερα, πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την Ελληνική και ένα από την Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από τό 1815 μέχρι σήμερα) τα οποία εξετάζονται από τον ίδιο εξεταστή. Το αυτό ισχύει και για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, του οποίου οι ερωτήσεις πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομία και ένα από τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις), τα οποία εξετάζονται από δύο διαφορετικούς εξεταστές. Κατά την εξέταση αυτή ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων μπορούν να υποβάλλουν κατά την κρίση τους ερωτήσεις στον εξεταζόμενο. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζόμενου καθορίζεται με κλήρο πριν την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή, προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο (2) ερωτήσεις - κλήρους. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο επιστέφεται μη περαιτέρω χρησιμοποιούμενος. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζόμενου δεν επιτρέπεται. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή.

ii) Για την προφορική δοκιμασία στις ξένες γλώσσες, ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση έναν από τους κλήρους - κείμενα ρου έχουν προετοιμαστεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο.

,

  

          Το Twitter βάζει τέλος στις πολιτικές διαφημίσεις, παγκοσμίως ...

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

 

 

   
   Πρόγραμμα μαθημάτων 2022  Προκηρύξεις: 2020

2019

2018

2017

Προεδρικό διάταγμα 2017

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Προσόντα Βιβλιογραφία Υπεύθυνη δήλωση

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

 Αποτελέσματα 2019 (Αποτελέσματα ανά μάθημα)

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ