Αναλυτικά περιεχόμενα βιντεομαθημάτων Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΣΔΔΑ
  

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 1.1

Εισαγωγικά για το Διαγωνισμό - Πηγές Συνταγματικού Δικαίου - Ιεράρχηση

ΒΙΝΤΕΟ 1.2

Πηγές Συντ. Δικαίου 1.
Έννοια-Ιεράρχηση - Συντακτικές πράξεις & ψηφίσματα - Διεθνές & Κοινοτικό
Δίκαιο - Κανονισμός Βουλής

ΒΙΝΤΕΟ 1.3

Πηγές Συντ. Δικαίου 2.
Ο Νόμος. Τυπικός & Ουσιαστικός-Νομοπαρασκευαστική διαδικασία - Ισχύ &
κατηγορίες νόμων - Π.Ν.Π.

ΒΙΝΤΕΟ 1.4

Συνταγματικές ελευθερίες - Έλεγχος συνταγματικότητας-Δικαίωμα αντίστασης

ΒΙΝΤΕΟ 1.5

Πιθανά θέματα – Απάντηση 1ου  θέματος - εργασίας

ΒΙΝΤΕΟ 1.6

Αναλυτική απάντηση τεθέντος θέματος Οργάνωσης Κράτους 2018


Τεθέν Θέμα ΕΣΔΔΑ 2018 (κληρωθέν) (Εκφώνηση)

Α) Ποια είναι η σημασία του θεσμού της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση για τη σύγχρονη Συνταγματική Δημοκρατία;

Β) Πώς κατοχυρώνεται αυτός ο θεσμός στο ισχύον Σύνταγμα;

Γ) Πώς συνδέονται οι θεσμοί άμεσης συμμετοχής με το αντιπροσωπευτικό σύστημα; διάρθρωση & δομές κράτους
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 20

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 2.1

Το Κράτος. (Χαρακτηριστικά της έννοιας του κράτους -
Διακρίσεις κρατών)

ΒΙΝΤΕΟ 2.2

Το πολίτευμα. (Διακρίσεις πολιτευμάτων - Ιστορική αναδρομή τους)

ΒΙΝΤΕΟ 2.3

Θεμελιώδεις αρχές πολιτεύματος 1

ΒΙΝΤΕΟ 2.4

Θεμελιώδεις αρχές πολιτεύματος 2

ΒΙΝΤΕΟ 2.5

Απάντηση κληρωθέντος θέματος 2012

ΒΙΝΤΕΟ 2.6

Απάντηση 2ου  θέματος - εργασίας

 


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 30

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 3.1

Συνταγματικά δικαιώματα. (Έννοια - διακρίσεις - φορείς & αποδέκτες
δικαιωμάτων. Περιορισμοί των δικαιωμάτων)

ΒΙΝΤΕΟ 3.2

Ατομικά δικαιώματα

ΒΙΝΤΕΟ 3.3

Κοινωνικά - Πολιτικά Δικαιώματα - Συνταγματικά καθήκοντα

ΒΙΝΤΕΟ 3.4

Απάντηση 3ου  θέματος - εργασίας

 


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 40

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 4.1

Συνταγματικοί θεσμοί. (Εκλογικό Σώμα.  Σύνθεση, προσόντα εκλογέα.
Εκλογικές αρχές)

ΒΙΝΤΕΟ 4.2

Εκλογικά συστήματα. (Πλαίσιο οργάνωσης - Τύποι και λειτουργίες)

ΒΙΝΤΕΟ 4.3

Βουλή. (Ανάδειξη – κωλύμματα - ασυμβίβαστα - εκλογιμότητα βουλευτών. Εγγυήσεις στο πρόσωπό τους)

ΒΙΝΤΕΟ 4.4

Βουλή. (Πρόωρη διάλυση. Εσωτερική λειτουργία. Αρμοδιότητες
Κοινοβουλίου)

ΒΙΝΤΕΟ 4.5

Απάντηση 4ου  θέματος - εργασίας

           


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 50

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 5.1

Η κυβέρνηση. Τα μέλη της. Υπουργικό Συμβούλιο & Πρωθυπουργός.
Αρμοδιότητές τους

ΒΙΝΤΕΟ 5.2

Η κυβέρνηση. Τρόπος ανάδειξής της. Απαλλαγή της. Η ευθύνη της κυβέρνησης & των μελών της

ΒΙΝΤΕΟ 5.3

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκλογή – Αναπλήρωση - Αρμοδιότητες-Ευθύνη

ΒΙΝΤΕΟ 5.4

Εκφώνηση - απάντηση πιθανού θέματος

ΒΙΝΤΕΟ 5.5

Εκφώνηση - απάντηση τεθέντος θέματος 1

ΒΙΝΤΕΟ 5.6

Απάντηση 5ου  θέματος - εργασίας

 


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 60

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 6.1

Δικαστική Λειτουργία (Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των
δικαστικών λειτουργών)

ΒΙΝΤΕΟ 6.2

Οι αρχές που προσδιορίζουν τη δικαστική εξουσία έναντι των δύο άλλων
συντεταγμένων εξουσιών.

ΒΙΝΤΕΟ 6.3

Οι βασικές αρχές που διέπουν την απονομή της δικαιοσύνης. Η Θέση της
δικαστικής λειτουργίας στο πολίτευμα.

ΒΙΝΤΕΟ 6.4

Εκφώνηση - απάντηση τεθέντος θέματος 2

ΒΙΝΤΕΟ 6.5

Απάντηση 6ου  θέματος - εργασίας

  


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 70

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 7.1

Έννοια και διακρίσεις διοικητικών οργάνων

ΒΙΝΤΕΟ 7.2

Ο Δημόσιος Υπάλληλος (Διάκριση - Μέθοδοι επιλογής - Προσόντα
διορισμού - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις - Ευθύνες

ΒΙΝΤΕΟ 7.3

Ο Δημόσιος Υπάλληλος (Υπηρεσιακές μεταβολές-Λύση σχέσης δημ. Υπαλλήλου - Δικαστική προστασία τους

ΒΙΝΤΕΟ 7.4

Οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας

  


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 8.1

Διοικητική Δικαιοσύνη και διοικητικές διαφορές. Λόγοι, ακύρωσης διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων.)

ΒΙΝΤΕΟ 8.2

Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης. Έλεγχος από Ανεξάρτητες Αρχές
(συνταγματική κατοχύρωση, σκοπιμότητα, διακρίσεις). Διοικητικές προσφυγές.

  

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 9Ο

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 9.1

Επαναληπτικό 1

ΒΙΝΤΕΟ 9.2

Επαναληπτικό 2

 


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 10Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 10

Ανάπτυξη πιθανών συνδυαστικών θεμάτων Οργάνωσης του Κράτους

 

Εκφωνήσεις πιθανών συνδυαστικών θεμάτων

1. Η σχέση Βουλής-Κυβέρνησης στο σύγχρονο κράτος και πως αυτή διαμορφώνεται με την εξάπλωση των τεχνοκρατικών δομών και την παγκοσμιοποίηση.

2. Αναφέρατε και αναλύσατε την αλλαγή στις σχέσεις των θεσμικών πόλων της εκτελεστικής λειτουργίας από το 1975 και ύστερα. Πως αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση και την ποιότητα της δημοκρατίας;

3. Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία; και πως επηρεάζεται η αρχή της επικουρικής δράσης και του κράτους στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα;

4. Συγκρίνατε τους βασικούς τύπους και τις μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας και εκτιμήστε τη σημασία της ιδεολογίας των αξιακών αρχών για τη διακυβέρνηση της δημοκρατίας.

5. Ποιός ο ρόλος του πολίτη στο φιλελεύθερο κράτος και στη συμμετοχική δημοκρατία και από ποιές μορφές κοινωνικής ομαδοποίησης φαίνεται η συμβολή του;

6. Σε τι συνίσταται στη σύγχρονη δημοκρατική Πολιτεία η διάκριση των εξουσιών και ποιές συνέπειες έχει για την νομιμοποίηση της Κυβέρνησης και την νομιμότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης;

7. Ποιό ρόλο επιτελεί η δικαστική λειτουργία στο φιλελεύθερο κράτος και ποιά η νομιμοποιητική της βάση στη σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία;

8. Σε τι συνίσταται η νομιμότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο κράτος;

9. To ζήτημα της αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας.

α) Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας στη σύγχρονη εποχή και πως επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους;

β) Ποιός ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους (θεωρητική προσέγγιση Weber);

γ) Πως συνδέεται με την ανωτέρω αμφισβήτηση η επιχειρηματολογία για το κοινωνικό κράτος;

10. Πως αναπροσδιορίζονται τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενόψει της παγκοσμιοποίησης και ποιά η ιστορικότητά τους στις μορφές εξέλιξης του κράτους;
 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΣΔΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 1.1

Εισαγωγικά - Η δημιουργία και οι στόχοι της Ε.Ε. Ιστορικά βήματα Ε.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 1.2

Η νομική φύση-προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 1.3

Οι Πυλώνες & θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 1.4

Προσχώρηση & αποχώρηση κράτους-μέλους από την Ε.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ 1.5

Η σχέση της Ε.Ε με τα κράτη μέλη.

ΒΙΝΤΕΟ 1.6

Αρχές επικουρικότητας και αναλογικότητας

ΒΙΝΤΕΟ 1.7

Οι σχέσεις της Ε.Ε και των πολιτών

ΒΙΝΤΕΟ 1.8

Εκφώνηση & Απάντηση 1ης εργασίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 2.1

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΒΙΝΤΕΟ 2.2

Το Συμβούλιο (των Υπουργών)

ΒΙΝΤΕΟ 2.3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΙΝΤΕΟ 2.4

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΒΙΝΤΕΟ 2.5

Η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα

ΒΙΝΤΕΟ 2.6

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο-Δικαστήριο Ε.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 2.7

Τα επικουρικά όργανα και οι Οργανισμοί της ΕΕ

ΒΙΝΤΕΟ 2.8

Οργανισμοί της Ε.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ 2.9

Εκφώνηση & Απάντηση 2ης εργασίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 3Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 3.1

Η Έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 3.2

Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου. Εισαγωγή

ΒΙΝΤΕΟ 3.3

Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου. Διεθνείς Συμφωνίες της Ε.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 3.4

Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου.  Άγραφες Πηγές Δικαίου

ΒΙΝΤΕΟ 3.5

Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πρωτογενές Δίκαιο

ΒΙΝΤΕΟ 3.6

Παράγωγο Δίκαιο. Κανονισμός

ΒΙΝΤΕΟ 3.7

Παράγωγο Δίκαιο. Απόφαση

ΒΙΝΤΕΟ 3.8

Παράγωγο Δίκαιο. Οδηγία

ΒΙΝΤΕΟ 3.9

Παράγωγο Δίκαιο. Σύσταση Και Γνώμη

ΒΙΝΤΕΟ 3.10

Ψηφίσματα-Δηλώσεις & Προγράμματα δράσης

ΒΙΝΤΕΟ 3.11

Εκφώνηση & Απάντηση 3ης εργασίας

  

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 4Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 4.1

Η νομοθετική διαδικασία στην Ε.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 4.2

Διεξαγωγή διαδικασίας συναπόφασης

ΒΙΝΤΕΟ 4.3

Διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Απλοποιημένη διαδικασία

ΒΙΝΤΕΟ 4.4

Ευθύνη των κρατών από την παραβίαση του δικαίου της Ε.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ 4.5

Σχέση Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου

ΒΙΝΤΕΟ 4.6

Σημαντικές ημερομηνίες στην πορεία της ΕΕ

ΒΙΝΤΕΟ 4.7

Εκφώνηση & Απάντηση 4ης εργασίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 5Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 5.1

Το Δικαστήριο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 5.2

Το Δικαστήριο Στην Έννομη Τάξη Της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 5.3

Το Δικαστήριο Στη Ζωή Του Πολίτη Της Ένωσης

ΒΙΝΤΕΟ 5.4

Το Γενικό Δικαστήριο (Σύνθεση - Αρμοδιότητες - Διαδικασία)

ΒΙΝΤΕΟ 5.5

Το Γενικό Δικαστήριο (Νομολογία)

ΒΙΝΤΕΟ 5.6

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (Σύνθεση – Αρμοδιότητα - Διαδικασία)

ΒΙΝΤΕΟ 5.7

Εκφώνηση & Απάντηση 5ης εργασίας

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 6Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 6.1

Γενικά περί Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς.

ΒΙΝΤΕΟ 6.2

Σένγκεν. Συμφωνία & Σύμβαση - Κοινή Εμπορική Πολιτική

ΒΙΝΤΕΟ 6.3

Ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός Στην Ε.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 6.4

Κοινή Κοινωνική Πολιτική

ΒΙΝΤΕΟ 6.5

Οικονομική & Νομισματική Ένωση - ΟΝΕ ή Ευρωζώνη

ΒΙΝΤΕΟ 6.6

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΒΙΝΤΕΟ 6.7

Η Ευρωομάδα - Eurogroup

ΒΙΝΤΕΟ 6.8

Κοινή Εξωτερική Πολιτική & Πολιτική Ασφάλειας - ΚΕΠΠΑ)

ΒΙΝΤΕΟ 6.9

Εκφώνηση & Απάντηση 6ης εργασίας

 

            Εκφωνήσεις θεμάτων διδακτικών ενοτήτων που απαντώνται στα βίντεο

1ο Θέμα 1ης διδ.ενότητας: Μέσω ποιών θεσμών του ευρωπαϊκού δικαϊικού συστήματος υλοποιείται και εκφράζεται η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της Ένωσης;

2ο Θέμα 1ης διδ.ενότητας: Αναπτύξτε τις νομικές και οικονομικές σχέσεις που σχηματίζονται μεταξύ των εσωτερικών οργάνων των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης.

Θέμα 2ης διδ.ενότητας: Μέσω ποιών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει και ενδυναμώνει τον «δημοκρατικό» χαρακτήρα της ένωσης;

Θέμα 3ης διδ.ενότητας: Αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνεται και ενεργεί το ευρωπαϊκό δίκαιο στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών - μελών. Η ανάπτυξη να γίνει τόσο για το πρωτογενές όσο και για το δευτερογενές (παράγωγο) ευρωπαϊκό - κοινοτικό δίκαιο.

Θέμα 4ης διδ.ενότητας: Αναφέρατε και αναπτύξτε τα μέσα και τις διαδικασίες που υφίστανται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης 

Θέμα 5ης διδ.ενότητας: Αναφέρετε και αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θέμα 6ης διδ.ενότητας: Αναπτύξτε τους τρόπους με τους οποίους προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και καταπολεμείται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΣΔΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 1.1

α) Δομή σεμιναρίου
β) Υφή & Γενικός σχολιασμός τεθέντων θεμάτων
γ) Συμβουλές απάντησης πιθανών θεμάτων

ΒΙΝΤΕΟ 1.2

α) Πολιτική
β) Ανάλυση βασικών εννοιών Πολ. Επιστήμης

ΒΙΝΤΕΟ 1.3

α) Γενικός ορισμός & χαρακτηριστικά κράτους
β) Πολιτικές ιδεολογίες & παραδόσεις
γ) Έθνος & νεωτερικότητα

ΒΙΝΤΕΟ 1.4

α) Ιστορική αναδρομή κράτους
β) Δομή, διάρθρωση & δομές κράτους
γ) Κράτος δικαίου
δ) Τυπικό & Ουσιαστικό κράτος

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 2Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 2.1

α) Εξουσία-Νομιμοποίηση εξουσίας-Μορφές αυτής

ΒΙΝΤΕΟ 2.2

β) Κομματικά Συστήματα-Δημοκρατία-Κυριαρχία & Θεσμοί

ΒΙΝΤΕΟ 2.3

γ) Πολιτικά Συστήματα-Πολίτευμα-Διακυβέρνηση

ΒΙΝΤΕΟ 2.4

δ) Πολιτικά Κόμματα-Κομματικά Συστήματα-Δημοκρατία-Κοινοβουλευτισμός

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 3Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 3.1

Εκλογές-Εκλ.συμπεριφορά-Κοινή γνώμη & Μ.Μ.Ε

ΒΙΝΤΕΟ 3.2

Ομάδες πίεσης-Γραφειοκρατία

  

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 4Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 4.1

Πολιτική Κουλτούρα-Πολιτική Κοινωνικοποίηση-Πρωτογενείς φορείς αυτής

ΒΙΝΤΕΟ 4.2

Δευτερογενείς φορείς Πολ. Κοινωνικοποίησης-ΜΚΟ-Κοινωνία Πολιτών-Δημ.
Διακυβέρνηση

ΒΙΝΤΕΟ 4.3

Υπόδειξη επίλυσης τεθέντος θέματος ΕΣΔΔΑ 2015


Τεθέν Θέμα ΕΣΔΔΑ 2015 (κληρωθέν) (Εκφώνηση)

Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων ατομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Μάλιστα, το Σύνταγμα της Ελλάδας στο άρθρο 5 παρ. 2 ορίζει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς καμία διάκριση. Η απόλαυση των δικαιωμάτων δοκιμάζεται, ωστόσο, από καινοφανή προβλήματα όπως το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, που γνωρίζει ιδιαίτερη όξυνση στην εποχή μας. Ποια είναι, κατά την κρίση σας, η δέουσα αντιμετώπισή του από την σκοπιά του ελληνικού κράτους, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των αγαθών τόσο της ελευθερίας όσο και της ασφάλειας των πολιτών, ελλήνων και αλλοδαπών ,στο πλαίσιο της Ε.Ε.
 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 5Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 5.1

Νομοθετική-Εκτελεστική-Δικαστική Εξουσία

ΒΙΝΤΕΟ 5.2

Αποκέντρωση-Τοπική & Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

ΒΙΝΤΕΟ 5.3

Ανάπτυξη μη κληρωθέντος θέματος 1

Εκφώνηση μη κληρωθέντος θέματος 1

Αναλύστε τη σχέση του νεωτερικού κράτους και του θεσμού της δημοσιοϋπαλληλίας. Περιγράψτε την εξέλιξη της συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και σχολιάστε τη θέσπιση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης στο δημόσιο σήμερα

ΒΙΝΤΕΟ 5.4

Ανάπτυξη πιθανού θέματος 1

Εκφώνηση πιθανού θέματος 1

Περιγράψτε και αξιολογήστε τη μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των βασικών θεσμικών πόλων της εκτελεστικής λειτουργίας µετά το 1975. Εκτιμήστε τις συνέπειες για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και την ποιότητα της δημοκρατίας.

  


 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 6Ο

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 6.1

Η ιδιότητα του πολίτη-Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση-Μετανάστευση)

ΒΙΝΤΕΟ 6.2

Το προσφυγικό ζήτημα-Μ.Κ.Ο

ΒΙΝΤΕΟ 6.3

Κοινωνική Πολιτική-Κράτος Πρόνοιας-Τομείς εφαρμογής-Οικονομική Ιστορία Ελλάδος

ΒΙΝΤΕΟ 6.4

Ανάπτυξη μη κληρωθέντος θέματος 2

Εκφώνηση μη κληρωθέντος θέματος 2

Φιλελεύθερο κράτος, δημοκρατικό κράτος, κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη:
Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από τις παραπάνω μορφές κράτους και σχολιάστε την εξέλιξη από τη μία μορφή στην άλλη. Πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή. Αξιολογείστε τη σύγχρονη πολιτειακή οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας με κριτήριο τις τρείς παραπάνω μορφές.

ΒΙΝΤΕΟ 6.5

Ανάπτυξη πιθανού θέματος 2

Εκφώνηση πιθανού θέματος 2

Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία και δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία; και πως επηρεάζεται η αρχή της επικουρικής δράσης και του κράτους στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα;

   

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑ 7Ο

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ 7.1

Οn-line (σύγχρονο) μάθημα για επίλυση αποριών  και στις 3 ενότητες της
Οργ. & λειτουργίας του κράτους.

ΒΙΝΤΕΟ 7.2

Οn-line (σύγχρονο) μάθημα για επίλυση αποριών  και στις 3 ενότητες της
Οργ. & λειτουργίας του κράτους.

 

 

 

ΕΣΔΔΑ (Επιστροφή στο κεντρικό menu)

Πρόγραμμα μαθημάτων e-learning ΕΣΔΔΑ

Περιεχόμενα μαθημάτων E-learning

Οργάνωση Κράτους

Μικρομακροοικονομία

Γενικές Γνώσεις

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ