ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2019
Προκήρυξη 2018 Προκήρυξη 2014 Πληροφορίες
Διάρκεια μαθημάτων - Κόστος Θέματα Διαγωνισμού 2014-Παλαιότερα θέματα
  Πρόγραμμα μαθημάτων Σημειώσεις Διαγωνισμού Εθνικής Τράπεζας

 

 

 

Γενικά

29/11/2018 Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας.  Έως 28/11/2018 οι αιτήσεις. Πληροφορίες για το πρόγραμμα των μαθημάτων και για το περιεχόμενο της προκήρυξης στις εσωτερικές σελίδες του site μας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Κανονισμού Εργασίας της, Διαγωνισμό για την πρόσληψη 230 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα ανατεθεί από την Τράπεζα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π). Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π.

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα μέσω του ημερησίου τύπου και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr και στο siteτου Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα.  Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με σχετικό πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
2. Να έχουν πτυχίο τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διευκρίνιση: Το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου οποιουδήποτε έτους, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1980 και μετά).
4. Να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών ή των Δήμων για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
-με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης 
-ή με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, 
- και, εάν ελλείπουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, με Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
και πάντως σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.
5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Γνωστικά αντικείμενα

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:
• Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Γενικών Γνώσεων
• Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Υποβολή αιτήσεων

 Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν:
Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης–συγκατάθεση του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης.
Η κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή.

Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επίσης, η ειδική εξουσιοδότηση θα διατίθεται και θα παραλαμβάνεται από το ίδιο Κατάστημα.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 16/2/2010 μέχρι και την 1/3/2010 σε οποιοδήποτε Κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του Κατάστημα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από 08:00 – 14:30 και Παρασκευή από 08:00 – 14:00). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν θα γίνουν επίσης δεκτές αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία, καθώς και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ή θα σταλούν με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Βαθμολόγηση

Βαθμολόγηση
Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Νομό ή κατά Νησί ή κατά Δήμο. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 - 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ¼ της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας. Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.

Για κάθε Νομό, Νησί, Δήμο θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται. Η πλήρωση των θέσεων από τον ενιαίο πίνακα κατά Νομό ή Δήμο ή Νησί ή κατά Διοικητική Περιφέρεια ή από τον ενιαίο πίνακα της Επικράτειας θα γίνεται κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον ο υποψήφιος, προσκαλούμενος προς πρόσληψη, δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μία 7ετία τουλάχιστον στη θέση για την οποία θα προσληφθεί, διαφορετικά θα αποκλείεται και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι επιτυχών - επιλαχών σε περισσότερους του ενός ενιαίους πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων διαφορετικών περιοχών και προκύπτει ότι, βάσει της βαθμολογίας του, δύναται να επιλεγεί να καλύψει, ταυτόχρονα, περισσότερες της μιας προκηρυχθείσες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, τότε η Τράπεζα θα τον προσκαλεί να επιλέξει τη θέση ποιας περιοχής επιθυμεί να καλύψει και να δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μια 7ετία ,τουλάχιστον, στη θέση αυτή. Εάν αυτός δεν επιλέξει καμμία θέση, θα αποκλείεται από τους συγκεκριμένους πίνακες και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος για τον οποίο θα τηρείται, ομοίως η ως άνω διαδικασία. Οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων θα εκδοθούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν δε στη Διεύθυνση Προσωπικού της Τράπεζας, στο Κεντρικό Κατάστημα, στις Διευθύνσεις Δικτύου, στα Καταστήματα του Νομού, του Νησιού και του Δήμου για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr.

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση
Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός μηνός από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Προσωπικού με συστημένη επιστολή να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ακολούθως θα υπαχθούν στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας, θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια προπαίδευσης και θα ενταχθούν στον κλάδο κύριου προσωπικού με το βαθμό του δοκίμου και αποδοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κλάδου αυτού, πλέον τυχόν επιδομάτων, και στη συνέχεια θα λάβουν τις προβλεπόμενες από την Τράπεζα βαθμολογικές και μισθολογικές προωθήσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ και πτυχιούχους ΤΕΙ. Θα τοποθετηθούν σε θέσεις των Καταστημάτων που λειτουργούν στο Νομό ή στο Νησί ή στο Δήμο, για τις οποίες διαγωνίσθηκαν ή για τις οποίες προσλήφθηκαν και θα αναλάβουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν εκεί για μια τουλάχιστον 7ετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν την παρέλευση της 7ετίας σε οποιαδήποτε Μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Θα χρησιμοποιηθούν σε λογιστικής φύσεως εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμιολογιστού (TELLER) και ο χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Αναγκών σε Προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού ( Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1ος όροφος ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2103341431, 2103342157, 2103341428, 2103341322, 2103341243, 2103341432.