ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2021


Εξεταστέα ύλη :

1. Στοιχεία Φυσικής - Χημείας
α. Μηχανική

• Θέση, Μετατόπιση, Διάστημα, Μέση και Στιγμιαία ταχύτητα, Επιτάχυνση.
• Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση, Ελεύθερη πτώση σωμάτων.
• Δύναμη, Μάζα και Βάρος, Δύναμη τριβής.
• Νόμοι Νεύτωνα (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος νόμος του Νεύτωνα).
• Έργο, Κινητική και Δυναμική ενέργεια, Διατήρηση της ενέργειας, Διατηρητικές δυνάμεις, Ισχύς.
• Ορμή, Διατήρηση της ορμής, Ελαστικές και Μη-Ελαστικές κρούσεις, Ώθηση.
• Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, Κινητική ενέργεια στην περιστροφική κίνηση, Έργο και Ισχύς στην περιστροφική κίνηση, Ομαλή κυκλική κίνηση.
• Κίνηση στερεού σώματος (Μεταφορική και Περιστροφική), Ροπή δύναμης, Στροφορμή και Διατήρηση της στροφορμής, Ροπή αδράνειας και Θεώρημα παραλλήλων αξόνων (Stokes).
• Ισορροπία στερεού σώματος και Κέντρο μάζας.
• Ταλαντώσεις, Απλή αρμονική κίνηση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση και Συντονισμός.
• Μηχανική ρευστών, Πυκνότητα, Πίεση, Άνωση, Ροή των ρευστών, η έννοια της Παροχής, Εξισώσεις Bernoulli, Πραγματικά ρευστά.
• Τάσεις και Παραμορφώσεις Εφελκυσμού, Ελαστικότητα και Πλαστικότητα.

β. Θερμοδυναμική

• Θερμοκρασία, Θερμότητα, Θερμική ισορροπία.
• Θερμόμετρα και θερμοκρασιακές κλίμακες.
• Θερμική διαστολή, Θερμοχωρητικότητα, Ειδική θερμότητα.
• Φάσεις της Ύλης, Μοριακές ιδιότητες της ύλης.
• Ιδανικά αέρια.
• Θερμοδυναμικές Διαδικασίες και Θερμικές Μηχανές.
• Εσωτερική ενέργεια και Εντροπία.
• 1ος και 2ος νόμος Θερμοδυναμικής.

γ. Ηλεκτρομαγνητισμός και Κύματα
• Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναμικό και νόμος Coulomb, Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.
• Αγωγοί και μονωτές.
• Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντίσταση και Ειδική αντίσταση.
• Ενέργεια και Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα.
• Ηλεκτρεγερτική δύναμη.
• Διηλεκτρικά και Πυκνωτές.
• Κανόνες Kirchhoff.
• Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων.
• Μαγνητισμός και Μαγνητικό πεδίο.
• Η έννοια των μηχανικών κυμάτων, Στάσιμα κύματα, Διακρότημα.
• Ήχος, Φαινόμενο Doppler.
35

δ. Χημικές Αντιδράσεις
Ιόντα σε υδατικό διάλυμα
• Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων
• Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις

Τύποι χημικών αντιδράσεων
• Αντιδράσεις καταβύθισης
• Αντιδράσεις οξέων-βάσεων
• Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής
• Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης-αναγωγής

Εργασίες με διαλύματα
• Γραμμομοριακή συγκέντρωση
• Αραίωση διαλυμάτων

Ποσοτική Ανάλυση

• Σταθμική ανάλυση
• Ογκομετρική Ανάλυση

ε. Η Αέρια Κατάσταση
Νόμοι των αερίων
• Πίεση αερίων και μέτρηση αυτής
• Εμπειρικοί νόμοι των αερίων
• Ο νόμος των ιδανικών αερίων
• Μείγματα αερίων – Νόμος των μερικών πιέσεων

Κινητική – Μοριακή θεωρία
• Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων
• Μοριακές ταχύτητες – Διάχυση και διαπίδυση
• Πραγματικά αέρια

στ. Θερμοχημεία
Τι είναι θερμότητα αντίδρασης

• Ενέργεια και μονάδες ενέργειας
• Θερμότητα αντίδρασης
• Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας
• Θερμοχημικές εξισώσεις
• Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων
• Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης

Χρησιμοποίηση της θερμότητας από αντιδράσεις
• Νόμος του Hess
• Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
• Καύσιμα

ζ. Διαλύματα
Σχηματισμός διαλυμάτων
• Τύποι διαλυμάτων
• Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης
• Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα

Αθροιστικές ιδιότητες
• Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης
• Τάση ατμών διαλύματος
• Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως
• Ώσμωση
• Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων

η. Ταχύτητες Αντίδρασης
Ταχύτητες Αντίδρασης

• Ορισμός και ταχύτητα αντίδρασης
• Εξάρτηση ταχύτητας από τη συγκέντρωση
• Μεταβολή συγκέντρωσης με το χρόνο
• Θερμοκρασία και ταχύτητα αντίδρασης
• Εξίσωση Arrhenius

Μηχανισμοί αντιδράσεων

• Στοιχειώδεις αντιδράσεις
• Ο νόμος ταχύτητας
• Κατάλυση

θ. Χημική Ισορροπία
Περιγραφή χημικής ισορροπίας

• Χημική ισορροπία (δυναμική ισορροπία)
• Σταθερά ισορροπίας
• Ετερογενής ισορροπία

Χρήση σταθεράς ισορροπίας

• Ποιοτική ερμηνεία της σταθεράς ισορροπίας
• Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης
• Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας

Μεταβολή συνθηκών αντίδρασης – Αρχή του Le Chatelier
• Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων
• Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας
• Επίδραση καταλύτη

ι. Οξέα και Βάσεις
Θεωρίες οξέων και βάσεων
• Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius

Ισχύς οξέων και βάσεων
• Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων
• Μοριακή δομή και ισχύς οξέων

Αυτοϊοντισμός του νερού και pH
• Αυτοϊοντισμός του νερού
• Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων
• Το pH ενός διαλύματος

ια. Ισορροπία Οξέων – Βάσεων
Διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων

• Ισορροπίες ιοντισμού οξέων
• Πολυπρωτικά οξέα
• Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων
• Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων

Διαλύματα ασθενούς οξέος ή βάσης παρουσία άλλης διαλυμένης ουσίας
• Επίδραση κοινού ιόντος
• Ρυθμιστικά διαλύματα
• Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσης

ιβ. Θερμοδυναμική και Ισορροπία
Αυθόρμητες Διεργασίες και Εντροπία
Η έννοια της ελεύθερης ενέργειας

• Η ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις

Ελεύθερη ενέργεια και σταθερές ισορροπίας
• Σχέση της ΔG° με τη σταθερά ισορροπίας
• Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία

2. Δημόσιο Δίκαιο
α. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
• Τριτενέργεια
• Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας
• Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις

β. Συνταγματικό δίκαιο
• Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων
• Αναπομπή
• Δημοψήφισμα
• Εκλογικός νόμος
• Αρμοδιότητες ΠτΔ
• Νομοθετική εξουσιοδότηση

γ. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
• Πηγές
• Κανονιστική πράξη
• Διοικητική πράξη
• Διοικητική σύμβαση
• Αστική ευθύνη του Δημοσίου
• Ανάκληση διοικητικών πράξεων
• Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
• Δικαίωμα ακροάσεως

δ. Διοικητική Δικονομία
• Προσφυγή-αγωγή-ανακοπή
• Αίτηση ακυρώσεως
• Έφεση ουσίας
• Αναθεώρηση
• Τριτανακοπή
• Ανακοπή ερημοδικίας
• Αίτηση αναστολής
• Γενική διαδικασία
• Έφεση-Αναίρεση
• Προσωρινή δικαστική προστασία

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
i. Σύνταγμα
ii. Εκλογικός Νόμος
iii. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
iv. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας3. Πολιτική Οικονομία

• Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (το οικονομικό πρόβλημα, ανάγκες, οικονομικά αγαθά, παραγωγική διαδικασία, συντελεστές παραγωγής, στενότητα παραγωγικών συντελεστών)
• Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (μέσα αύξησης των αγαθών, παραγωγικές δυνατότητες, μετατοπίσεις της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό κόστος, νόμος αυξανόμενου κόστους)
• Το οικονομικό κύκλωμα (καταμερισμός έργων, αγορά αγαθών και παραγωγικών συντελεστών, λειτουργίες οικονομικού συστήματος)
• Η ζήτηση αγαθών (νόμος ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες, είδη καμπυλών ζήτησης, μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης, ελαστικότητες ζήτησης και διακρίσεις αγαθών, σχέση ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και δαπάνης καταναλωτών)
• Ισορροπία του καταναλωτή (θεωρία οριακής χρησιμότητας, ανάλυση καμπυλών αδιαφορίας)
• Η προσφορά αγαθών (νόμος προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες, μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς, ελαστικότητα προσφοράς)
• Ο προσδιορισμός της τιμής (τιμή και παραγωγή στις μορφές αγοράς: πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο)
• Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος
• Μακροοικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, μέτρηση ΑΕΠ, ΚΕΠ, διαγραμματική απεικόνιση εθνικών λογαριασμών)
• Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως (διαγραμματική απεικόνιση της συναρτήσεως καταναλώσεως και αποταμιεύσεως)
• Θεωρία επενδύσεως (διάκριση επένδυσης-αποταμίευσης, προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεως, οριακή αποδοτικότητα επενδύσεων, αρχή επιταχυντή)
• Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες
• Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου
• Πληθωρισμός (ορισμός, αίτια, αποτελέσματα πληθωρισμού, μέτρα αντιπληθωριστικής πολιτικής)
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2021
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 150 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2021

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2021

Προϋποθέσεις συμμετοχής Εξεταστέα ύλη Η εξεταστέα ύλη
Πρόγραμμα μαθημάτων 2021 Προκήρυξη 2021 Πρόγραμμα μαθημάτων 2021

τ

Προκήρυξη 2021 Προεδρικό Διάταγμα 2016