ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2008 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Ύλη εξετάσεων Υπ. Οικονομικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα συναντήσεων Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων-Κόστος   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 1η Ενότητα

 • Τι είναι η επιχείρηση. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής. Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών.

 • Τα είδη των Λογιστικών Εκθέσεων και Καταστάσεων. Η χρησιμότητά τους.

 • Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Κ.Α.Χ.).

 • Ορισμός Ισολογισμού. Η έννοια του λογαριασμού. Τα μέσα δράσης (Ενεργητικό) και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης (Παθητικό): έννοιες, ορισμοί και διακρίσεις τους. Παραδείγματα Ισολογισμών.

 2η Ενότητα

 • Βασική λογιστική ισότητα και οι διακρίσεις των Ισολογισμών. Μορφές Ισολογισμού.

 • Ορισμός Κ.Α.Χ. Έσοδα, έξοδα: έννοιες, ορισμοί και διακρίσεις τους. Η αναγνώριση των στοιχείων του εσόδου και του εξόδου.

 • Παραδείγματα Εσόδων και Εξόδων. Μορφές Κ.Α.Χ. Προσδιορισμός του αποτελέσματος χρήσεως και η σύνδεση του Ισολογισμού και της Κ.Α.Χ.

  Ενότητα

 • Η έννοια του λογιστικού γεγονότος. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών. Η έννοια των υπολοίπων των λογαριασμών. Η διαβάθμιση και η αναλυτικότητα των λογαριασμών.

 • Γενικά περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).

 • Τρόπος καταχώρησης λογιστικών-ημερολογιακών γεγονότων μέσω λογαριασμών. Παραδείγματα καταχώρησης λογαριασμών και κατάρτισης Ισολογισμού και Κ.Α.Χ.

 • Έννοια Ισοζυγίου και Καθολικών. Διακρίσεις Ισοζυγίων. Παράδειγμα καταχώρησης λογαριασμών σε Ισοζύγιο.

  Ενότητα

 • Γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές. Η έννοια της απόσβεσης και η λογιστική παρουσίασή της. Μέθοδοι υπολογισμού της απόσβεσης.

 • Έννοια των αποθεμάτων. Προσδιορισμός του κόστους κτήσεως των αποθεμάτων. Ο υπολογισμός του κόστους των πωληθέντων.

 • Τα είδη της απογραφής. Μέθοδοι αποτίμησης εμπορευμάτων στην τιμή κτήσεως: μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής κτήσεως (Weighted average method), μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως (First-in, first-out method), μέθοδος της αντίστροφης σειράς προς τη σειρά εξαντλήσεως (Last-in, first-out method). Απογραφή παγίων στοιχείων και μετοχών.

 5η Ενότητα

 • Μέθοδοι αποτίμησης (συνέχεια). Το Φ.Π.Α. Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων μέσω εγγραφών.

 • Εισαγωγή στη Λογιστική Εμπορικών Εταιριών. Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί. Σύσταση προσωπικών εταιριών.

 6η Ενότητα

 • Διάλυση προσωπικών εταιριών. Συγχώνευση προσωπικών εταιριών.

  Ενότητα

 • Λοιπά θέματα περί προσωπικών εταιριών. Σύσταση Ανωνύμων Εταιριών. Διάλυση Ανωνύμων Εταιριών.

  Ενότητα 

 • Μετοχές και τα είδη τους. Λήψη ομολογιακών δανείων από Ανώνυμες Εταιρίες. Μεταβολές Κεφαλαίου.

 9η Συνάντηση 

 • Κατηγορίες και τήρηση βιβλίων. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Βιβλίο Αγορών. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

 • Βασικά στοιχεία περί μισθοδοσίας.

 10η Ενότητα

 • Γενικά στοιχεία κοστολόγησης.

 11η Ενότητα

 • Κοστολόγηση (συνέχεια).

 12η Ενότητα

 • Γενική γραπτή εξέταση (διαγώνισμα).

 13η Ενότητα

 • Επίλυση και ανάλυση των θεμάτων της γραπτής εξέτασης. Ελεγκτική. Ορισμοί, σκοποί, ιδιότητες και είδη Ελεγκτικής.

 14η Ενότητα 

 • Ελεγκτική (συνέχεια). Επανάληψη.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Κύρια στοιχεία

1. Παραγωγικές δυνατότητες

·  Βασικές έννοιες – ορισμοί

·  Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

·  Κόστος ευκαιρίας

2. Θεωρία χρησιμότητας (1ο )

·  Συνολική και οριακή χρησιμότητα

·  Ιδιότητες των καμπύλων αδιαφορίας

·  Ισορροπία καταναλωτή – μεγιστοποίηση χρησιμότητας

·  Ειδικές μορφές των καμπύλων αδιαφορίας

3. Θεωρία χρησιμότητας (2ο)

·  Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

·  Γραμμή τιμής – κατανάλωσης

·  Γραμμή εισοδήματος – κατανάλωσης

·  Καμπύλη engel

4. Θεωρία ζήτησης

·  Προσδιοριστικοί παράγοντες

·  Ελαστικότητες ζήτησης (τιμής, εισοδήματος, σταυροειδής, προτιμήσεων κτλ)

·  Δαπάνη και ελαστικότητα

·  Μορφές συναρτήσεων ζήτησης

5. Θεωρία παραγωγής

·  Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος

·  Νόμος των φθίνουσων αποδόσεων

·  Οριακά και  μέσα μεγέθη

·  Καμπύλες ισοπαραγωγής

·  Πολλαπλασιαστικές συναρτήσεις παραγωγής

6. Θεωρία κόστους – Προσφορά

·  Ορισμοί – σταθερά και μεταβλητά μεγέθη – οριακά και μέσα μεγέθη

·  Καμπύλες ίσου κόστους

·  Αριστοποίηση παραγωγής υπό τον περιορισμό του κόστους

·  Σχέση προσφοράς και κόστους

·  Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς

·  Ελαστικότητα προσφοράς

7. Ισορροπία

·  Σταθερή – ασταθής ισορροπία

·  Πλεόνασμα καταναλωτή – παραγωγού

·  Επιδράσεις από την επιβολή τιμών από το Κράτος

 

8. Πλήρης ανταγωνισμός

·  Ισορροπία (βραχυχρόνια και μακροχρόνια)

·  Συνθήκη διακοπής εργασιών στη βραχυχρόνια περίοδο

9. Μονοπώλιο

·  Ισορροπία

·  Δείκτης μονοπωλιακής δύναμης

10.Μονοπωλιακός ανταγωνισμός   -  Ολιγοπώλιο

·  Ισορροπία στο ολιγοπώλιο

·  Υπόδειγμα καμπτόμενης καμπύλης ζήτησης

·  Ισορροπία στο δυοπώλιο

·  Στοιχεία θεωρίας παιγνίων

·  Ισορροπία στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό

11. Εισαγωγή στη Μακροοικονομία

·  Βασικά μεγέθη – Βασικές σχέσεις υπολογισμού

·  Υπολογισμός ΑΕΠ

·  Δείκτες τιμών

12. Ισορροπία σε κλειστή οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα

·  Θεωρία επενδύσεων

·  Η αποταμίευση

·  Οριακά και μέσα μεγέθη

·  Επιταχυντής

·  Πολλαπλασιαστής επενδύσεων

·  Το παράδοξο της φειδούς

13. Ισορροπία με δημόσιο τομέα

·  Ισορροπία σε κλειστή οικονομία με δημόσιο τομέα

·  Θεώρημα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού

·  Ισορροπία με δημόσιο και εξωτερικό τομέα

·  Πληθωριστικό και αντιπληθωριστικό κενό

14. Οικονομικές διακυμάνσεις

·  Οι οικονομικές διακυμάνσεις και τα αίτια τους

·  Πληθωρισμός – μορφές του

·  Ανεργία – μορφές της

·  Καμπύλη Phillips

15. Χρήμα – Πίστη - Τράπεζες

·  Το τραπεζικό σύστημα

·  Το ¨πλασματικό¨ χρήμα

·  Η Κεντρική Τράπεζα

·  Ποσοτική θεωρία χρήματος

·  Η ζήτηση χρήματος (επιμέρους μορφές της – η Κεϋνσιανή συμβολή – η άποψη των Μονεταριστών)

16. Το υπόδειγμα IS – LM

·  Παρουσίαση του υποδείγματος – Βασικές υποθέσεις – χρησιμότητα

·  Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική – η αποτελεσματικότητα τους στην Κεϋνσιανή και την Κλασσική περιοχή

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1η ενότητα: Οι κανόνες του δικαίου γενικά

2η ενότητα: Φυσικά και νομικά πρόσωπα γενικά

3η ενότητα: Νομικά πρόσωπα: Σωματείο, ίδρυμα, επιτροπή εράνων, αστική εταιρεία

4η ενότητα: Δικαιοπραξία. Έννοια, είδη, προϋποθέσεις κύρους,

5η ενότητα: Ελαττωματικές δικαιοπραξίες. Δικαιοπραξίες ανυπόστατες, άκυρες και ακυρώσιμες

6η ενότητα: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

7η ενότητα: Ενοχή. Έννοια και γένεση ενοχής

8η ενότητα: Απόσβεση ενοχής, ενοχές από σύμβαση, ενοχή εις ολόκληρον

9η ενότητα: Υπερημερία δανειστή και οφειλέτη, αδικοπραξίες

10η ενότητα: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά. Κυριότητα, τρόπος κτήσης, περιεχόμενο και προστασία

11η ενότητα: Κληρονομική διαδοχή γενικά. Διαθήκη ιδιόγραφη, δημόσια και μυστική. Περιεχόμενο διαθήκης

12η ενότητα: Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Νόμιμη μοίρα. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας.

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

1η Ενότητα :

1) Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

2) Εμπορικές Πράξεις.

2α) Συστήματα καθορισμού εμπορικών πράξεων

2β) Διακρίσεις εμπορικών πράξεων. Πρωτότυπες - Παράγωγες

2γ) Συνέπειες Εμπορικότητας μιας πράξης.

 

2η Ενότητα :

α) Έμποροι

β) Απόκτηση και απώλεια της εμπορικής ιδιότητας

γ) Εμπορική ικανότητα

δ) Συνέπειες εμπορικής ιδιότητας

ε) Εμπορική Επωνυμία

στ) Διακριτικός Τίτλος

 

3η Ενότητα :

α) Εμπορικές Εταιρείες

β) Είδη εταιρειών (Αστική Εταιρεία, Αφανής Εταιρεία, Συνεταιρισμός, Ο.Ε., Ε.Ε. Α.Ε., Ε.Π.Ε.)

γ) Προσωπικές Εταιρείες – Χαρακτηριστικά

δ) Ομόρρυθμη Εταιρεία (Χαρακτηριστικά, Σύσταση, εταιρική ιδιότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων,  λύση, μετατροπή)

ε) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Χαρακτηριστικά, Σύσταση, Εταιρική Ιδιότητα, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις εταίρων, Λύση, Μετατροπή)

 

4η Ενότητα :

α) Κεφαλαιουχικές Εταιρείες – Χαρακτηριστικά

β) Ανώνυμη Εταιρεία (Χαρακτηριστικά, Σύσταση, Ακυρότητα, Πράξεις προ ιδρύσεως, Μετοχικό Κεφάλαιο –κάλυψη, καταβολή, αύξηση, μείωση, απόσβεση, Μετοχές, Όργανα Α.Ε., Κέρδη, Αποθεματικά, Μετατροπή, Λύση, Εκκαθάριση )

γ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Χαρακτηριστικά, Σύσταση, Ακυρότητα, Πράξεις προ ιδρύσεως, Εταιρικό Κεφάλαιο, Εταιρικά Μερίδια, Όργανα Ε.Π.Ε., Κέρδη, Αποθεματικά, Μετατροπή, Λύση, Εκκαθάριση, Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.)

 

5η Ενότητα :

α) Τα αξιόγραφα γενικά

β) Συναλλαγματική (Στοιχεία, Μεταβίβαση, Ευθύνη από Συναλλαγματική)

γ) Γραμμάτιο εις διαταγήν (Στοιχεία, Μεταβίβαση, Ευθύνη από Γραμμάτιο εις Διαταγή)

δ) Τραπεζική Επιταγή (Χαρακτηριστικά, Στοιχεία, Αξιώσεις από επιταγή, Μεταβίβαση, Διαφορές από Συναλλαγματική)

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 1η  Ενότητα

 • H Eυραπαϊκή Ένωση

 • Θεμελιώδεις αξίες. Αντιθέσεις – Κοινά Γνωρίσματα

 • Νομική φύση της Ε.Ε. Η θεωρία των 3 πυλώνων.

 • Τα κράτη-μέλη

 2η Ενότητα

 • Τα Κύρια όργανα της Ε.Ε.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

 • Το Συμβούλιο των Υπουργών

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 3η Ενότητα

 • Τα Κύρια όργανα της Ε.Ε.

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

 • Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

 4η Ενότητα

 • Τα βοηθητικά όργανα της Ε.Ε.

 • Οι νομικές πράξεις της Ε.Ε

  Ενότητα

 • Η διαδικασία Νομοθέτησης στην Ε.Ε

  Ενότητα

 • Επανάληψη. Ασκήσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις πολλαπλών επιλογών.

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 1η Ενότητα

 • H οργάνωση της Διοίκησης

 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Δημόσιες Επιχειρήσεις

 • Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ

 2η Ενότητα

 • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

 • Διοικητικά όργανα. Συγκεντρωτικό - Αποκεντρωτικό σύστημα Διοίκησης

 3η Ενότητα

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

 4η Ενότητα

 • Διοικητικές πράξεις - Μορφές διοικητικού ελέγχου

 5η Ενότητα

 • Διοικητικές Διαφορές - Το Συμβούλιο της Επικρατείας - Το Ελεγκτικό Συνέδριο

 6η Ενότητα

 • Επανάληψη - Ασκήσεις Διοικητικού Δικαίου

 • Ερωτήσεις - Απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Ενότητα

 • Σύνταγμα - Μορφή του Πολιτεύματος

 • Διάκριση των εξουσιών

 • Κοινοβουλευτική – Αντιπροσωπευτική αρχή

  Ενότητα

 • Πολιτικά κόμματα. Ομάδες πίεσης - Πολιτικά συστήματα

 3η Ενότητα

 • Όργανα του κράτους. - Εκλογικό Σώμα

 4η Ενότητα

 • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 5η Ενότητα

 • Η Κυβέρνηση

 6η Ενότητα

 • Η Βουλή

 7η Ενότητα

 • Τα Δικαστήρια

 8η Ενότητα

 • Οι Ατομικές Ελευθερίες των πολιτών

 9η Ενότητα

 • Επανάληψη. Ασκήσεις Συνταγματικού Δικαίου

 • Ερωτήσεις Απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

Eπιστροφή στην κεντρική σελίδα Υπουργείου Οικονομικών