ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση αφενός της Διοικητικής, αφετέρου της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης.

    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

    α. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

    β. Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 45ο την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού.

   γ. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

    Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με δύο παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής και ο άλλος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης.

   
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει δύο στάδια: προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό διεξάγεται το μήνα Ιούνιο στην έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο στην Αθήνα.
 


    α. Κατά το προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε τέσσερις γραπτές δοκιμασίες νομικών μαθημάτων και σε γραπτή δοκιμασία σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική.

    β. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Εξετάζονται, επίσης, προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Εξαιρείται εκείνη στην οποία έχουν εξεταστεί υποχρεωτικώς.

    Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση του 1/5 της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, τουλάχιστον οκτώ (8).

   
Στη Σχολή, τέλος, εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.
 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με δύο παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής και ο άλλος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από φέτος (2010) κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους από επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές των τριών νομικών σχολών της χώρας. Περιλαμβάνει δύο στάδια:

α. Το προκριματικό κατά το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε μια σειρά από γραπτές δοκιμασίες και

β. Το τελικό, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό και εξετάζονται προφορικά και δημοσίως ενώπιον της επιτροπής.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

 

 Σκοπός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι:

α. Η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και

β. Η διαρκής ή συνεχής ή "δια βίου" επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών:

· Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και διαρκούς ή συνεχούς ή "δια βίου" επιμόρφωσης.

· Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και επιμορφωτικές συναντήσεις Ελλήνων δικαστικών λειτουργών με αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς, προερχομένους ιδιαίτερα από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου.

· Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων συμβάλλεται με υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια και δικαστήρια ξένων χωρών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο πρόγραμμα σπουδών.

· Πραγματοποιεί εκδόσεις.

· Διαθέτει και εμπλουτίζει διαρκώς τις βιβλιοθήκες της για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των δικαστικών λειτουργών γενικότερα

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

 Η δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

 

Θεωρητική Κατάρτιση

Στη φάση αυτή, η οποία διαρκεί από την 1η Απριλίου μέχρι την 15η Μαρτίου του επομένου έτους (ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών), η διδασκαλία αποβλέπει:

α. Στην ενημέρωση των εκπαιδευομένων για τα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, στη διεύρυνση της γενικής και νομικής παιδείας τους και στη μετάδοση προς αυτούς όσων άλλων γνώσεων θεωρούνται απαραίτητες για την ορθή άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος (ερευνητική και μεθοδολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, δικαστική ψυχολογία, πολιτική επιστήμη, λογιστική κ.ά.).

β. Στη διάπλαση ανεξάρτητου δικαστικού φρονήματος και την ανάπτυξη της δικανικής κρίσεως, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί ως προς την ερμηνεία των νόμων, την ουσιαστική διερεύνηση των διαφορών και τη διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων ή των λοιπών κειμένων της δικαστικής πράξης.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης το γνωστικό αντικείμενό της διδασκαλίας εκτείνεται κυρίως στις θεματικές ενότητες: Α. Σύνταγμα, ατομικές ελευθερίες, ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου. Β. Διοίκηση, διοικητική δράση, διοικητική δίκη. Γ. Γενικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου, ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δ. Κοινωνική ασφάλιση. Ε. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Στ. Κοινοτική έννομη τάξη.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης  στις θεματικές ενότητες: Α. Διαφορές αστικού δικαίου. Β. Διαφορές εμπορικού δικαίου. Γ. Θέματα πολιτικής δικονομίας. Δ. Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Ε. Εγκλήματα που προβλέπονται από τους ειδικούς ποινικούς νόμους και Στ. Θέματα ποινικής δικονομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη φάση αυτή στην επεξεργασία φακέλων πραγματικών υποθέσεων, οι οποίες διανέμονται στους εκπαιδευόμενους ως αντίγραφα δικογραφιών, τη συζήτηση - διάσκεψη αυτών, τη δομή και σύνταξη σχεδίων εισηγήσεων, αποφάσεων, εισαγγελικών προτάσεων ή βουλευμάτων και το σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων δικαστηρίων όλων των βαθμών. Η διδασκαλία μπορεί να συνδυάζεται με εικονική εκδίκαση διαφορών, με παρακολούθηση δικών ή άλλων διαδικαστικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος, με ανάλυση της νομολογίας, με σεμινάρια, ημερίδες ή διαλέξεις πρακτικού περιεχομένου και με κάθε άλλο μέσο, το οποίο θεωρείται πρόσφορο από τους διδάσκοντες, καθώς και με εκπαιδευτικές επισκέψεις στα δικαστικά καταστήματα ή σε Σχολές Δικαστών ή Δικαστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα εφαρμοσμένης πληροφορικής και ξένης νομικής ορολογίας σε μία από τις εξής πέντε ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά.

 

 

 

 

Πρακτική Κατάρτιση

Στη δεύτερη φάση της κατάρτισης που ακολουθεί μετά την παραπάνω κατανομή και διαρκεί τέσσερις (4) μήνες, από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε συστηματική πρακτική άσκηση, στα δικαστήρια του κλάδου που έχουν κατανεμηθεί, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, τακτικά διοικητικά δικαστήρια, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες. Στα πλαίσια της παραπάνω άσκησης παρακολουθούν δίκες, επεξεργάζονται υποθέσεις, συντάσσουν εισηγήσεις, ή σχέδια αποφάσεων, εισαγγελικών προτάσεων ή βουλευμάτων, παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνθέσεις των δικαστηρίων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, εφόσον κληθούν. Επίσης, παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με τα ζητήματα του οικείου κλάδου, επισκέπτονται σωφρονιστικά καταστήματα, θεραπευτικές κοινότητες και εγκληματολογικές υπηρεσίες.      

Η επίδοση των εκπαιδευομένων κατά την πρακτική άσκηση αξιολογείται από τον υπεύθυνο για την άσκηση δικαστικό λειτουργό. Μετά το πέρας αυτής συντάσσονται πίνακες επιτυχόντων για τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος κατά σειρά αξιολόγησης. Εκπαιδευόμενος που δεν εγγράφηκε στον πίνακα αυτό επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά.

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Προκήρυξη 2017 URL Counter Δείτε τους διοριστέους Δικαστές σπουδαστές μας.
Γενικές Πληροφορίες Προϋποθέσεις Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όλες οι αλλαγές του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Παλαιά θέματα Προκηρύξεις Αποτελέσματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων Διοικητικής Κατεύθυνσης
Πρόγραμμα μαθημάτων Πολιτικής Κατεύθυνσης
Σημειώσεις διαγωνισμού Σχολής Δικαστών   
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2021
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ