ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ)

Περιγραφή του διαγωνισμού

Η προκήρυξη αναφέρεται σε υποψηφίους που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκε΅βρίου του έτους λήξης της προθεσ΅ίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 

Οι βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

  • Να έχουν ανάστημα που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη, ήτοι οι άνδρες υποψήφιοι ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

  • Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

  • Να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον καλό (Β2), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
    Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων, 2) υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού σε
    θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

Ο διαγωνισ΅ός θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) από 30 Νοεμβρίου έως 04 ∆εκε΅βρίου 2020.

Τα εξεταστέα ΅αθή΅ατα καθορίζονται ως εξής:

1) Λεκτικές ∆εξιότητες και Κατανόηση Κει΅ένου

2) Στοιχεία Ποινικού ∆ικαίου

3) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής ∆ικονο΅ίας

4) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού ∆ικαίου.

 

Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα της γραπτής δοκιμασίας, επικαιροποιημένη, καθορίζεται ως εξής:
1) Στο μάθημα Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, τα άρθρα 1-2, 5-36, 42, 44-55, 57, 59-60,65-71, 75-76, 79-85, 94-120, 134-137Α, 138-144, 146-149, 152, 216-217, 220-222, 224, 226-227, 229-244, 251-252, 254-255, 259-260, 263-263 Α,
299-304 Α, 306-315, 322, 323 Α, 324, 325, 330-331, 333-334, 336-339, 342-345, 348-349, 350 Α, 351 Α, 352 Α, 352 Β, 353, 361, 362-363, 365-372, 374-375, 377-378, 380-381, 385-387, 389-390, 394-397, 404-405 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ).
2) Στο μάθημα Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα άρθρα 1-13, 27-32, 37-300, 305-376, 417-426, 432-435, 462-530 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ).
3) Στο μάθημα Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου τα άρθρα 1-107,140-155,167-228 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ).
 

Η κλίμακα της βαθμολογίας καθορίζεται από 0 έως 100 μονάδες, και ως βάση για όλα τα μαθήματα ορίζεται ο βαθμός εξήντα (60). Η γραπτή δοκιμασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών και δεν επιτρέπεται η χρήση
κωδίκων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 115/2013.


Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έλαβε σε κάθε μάθημα βαθμολογία από εξήντα (60) μονάδες και πάνω.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι επιτύχουν τον ίδιο βαθμό γενικής σειράς επιτυχίας, η μεταξύ τους σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που πέτυχαν στο μάθημα των Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο μάθημα αυτό η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση το βαθμό που πέτυχαν κατά σειρά στα μαθήματα των Στοιχείων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Στοιχείων Ποινικού Δικαίου και Λεκτικών Δεξιοτήτων και Κατανόησης Κειμένου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
 URL Counter       Γενικές Πληροφορίες Προκήρυξη 2020
Πρόγραμμα μαθημάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Create your own banner at mybannermaker.com!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
ΣΤΡΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ