ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη 2007 Πληροφορίες
Διάρκεια Μαθημάτων και Κόστος Παλαιότερα θέματα
Πρόγραμμα μαθημάτων Σημειώσεις Διαγωνισμού

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007

Γραπτό Διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά εκατόν είκοσι οκτώ (128) θέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, Νομαρχία Αθηνών, ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: (Π.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός, πενήντα οκτώ (58) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: (Δ.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός, εβδομήντα (70) θέσεις.

• Ποσοστό 20% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, κατά κλάδο θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό, και με τη σειρά επιτυχίας τους (παρ. 6 άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006).

• Ποσοστό 10% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ κατά κλάδο θα καλυφθεί από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό και με τη σειρά επιτυχίας τους (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006)

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών θέσεων, που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20%, 10%, εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΠΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1986 (ηλικίας από 21 έως και 35 ετών).
β) Για την κατηγορία ΔΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1989 (ηλικίας από 18 έως και 35 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
7. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου
14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ
Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτά, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σημειώνοντας τις απαντήσεις σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη τους όπως και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφέρουν για κάθε κατηγορία ΠΕ και ΔΕ.

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.

1.2 Πολιτική Οικονομία (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Οικονομική Ανάλυση
• Εισαγωγικά: Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων ή μετασχηματισμού. Ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών: a αγαθών, προσφορά αγαθών. Καταναλωτές – Επιχειρήσεις – Κράτος και οι «κανόνες του παιχνιδιού» της αγοράς.
• Μικροοικονομική Θεωρία: Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, επιλογή, συνάρτηση χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής και κόστους: Συναρτήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, καμπύλες κόστους, ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών σε μορφές αγοράς, όπως στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
• Μακροοικονομική Θεωρία: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα: Αγορά εργασίας, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, επιτόκια, ποσοτική θεωρία χρήματος, αγορά χρήματος, ισορροπία του υποδείγματος. Το κεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας: Αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος, αγορά εργασίας. Το υπόδειγμα IS−LM−AD−AS. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Επέκταση του κεϋνσιανού μακροοικονομικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας της οικονομίας σε ανοικτή οικονομία. Θέματα πολιτικής. Αγορά εργασίας και ανεργία: πληροφοριακή ανεργία, καμπύλη Philips, πληθωριστικές προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού.

β) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοοικονομική
• Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ο ρόλος τους στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
• Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Παραγώγων, Επιτοκίων, Εμπορευμάτων, Συναλλάγματος, Ομολόγων, Μετοχών και
λοιπών σύνθετων προϊόντων.

γ) Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου
• Μέθοδοι λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων (NPV, IRR).
• Κόστος δανεισμού και αξιολόγηση χρηματοδοτικών προτάσεων.
• Βασικές έννοιες της θεωρίας Χαρτοφυλακίου: Αξιολόγηση απόδοσης και κινδύνου χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα), κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz), υπόδειγμα Αγοράς για μετοχές (CAPM).

1.3 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
• Περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάρτισης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
• Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης των κυριοτέρων στοιχείων των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων.
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Διοικητική Λογιστική
Βασικές αρχές κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, ανάλυση αποκλίσεων, λήψη αποφάσεων βάσει κοστολογικών πληροφοριών, ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Γενικές γνώσεις και ειδικότερα, γνώση των παρακάτω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ):
• ΔΛΠ 1: Παρουσιάση Οικονομικών Καταστάσεων
IAS 1: Presentation of Financial Statements
• ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
ΙΑS 16: Property Plant and Equipment
• ΔΛΠ 32: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση
IAS 32: Financial Instruments; Disclosure and Presentation
• ΔΛΠ 39: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement
TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 149

1.4 Στατιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
• Περιγραφική στατιστική.
• Εκτίμηση αριθμητικού μέσου, ποσοστού και διακύμανσης.
• Έλεγχος υποθέσεων (μέσου και διακύμανσης).
• Απλή γραμμική παλινδρόμιση και συσχέτιση.
• Εκτίμηση τάσης και εποχικότητας σε χρονολογικές σειρές.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.

2.2 Άλγεβρα (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
• Ύλη από τα βιβλία Άλγεβρας, της Α΄ και Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Οι πραγματικοί αριθμοί.
− Συναρτήσεις.
− Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.
− Εξισώσεις – Ανισώσεις 2ου βαθμού.
− Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις.
− Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση.
• Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Διαφορικός Λογισμός.

2.3 Οικονομική Θεωρία (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής και 2ου κύ−
κλου ΤΕΕ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

2.4 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής.

2.5 Στοιχεία Στατιστικής (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.− Στατιστική.