ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
Πληροφορίες Πρόγραμμα μαθημάτων   Προκήρυξη 2019 Προκήρυξη 2007

Τεθέντα θέματα ΔΕ 2007

Τεθέντα θέματα ΠΕ 2007

 Άλγεβρα-Στατιστική Εκφώνηση Απαντήσεις  Λογιστική-Στατιστική Εκφώνηση Απαντήσεις
Γεν. Γνώσεις-Οικ. Θεωρία-Λογιστική Εκφώνηση Γεν. Γνώσεις-Πολ. Οικονομία Εκφώνηση
Διοριστέοι ΔΕ 2007 Επιτυχόντες ΔΕ 2007 Διοριστέοι ΠΕ 2007 Επιτυχόντες ΠΕ 2007
Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
19/3/2019 Προϋποθέσεις συμμετοχής με μια ματιά: 

Δεκτά όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καταθέτοντας το απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιθανός χρόνος διαγωνισμού ο Σεπτέμβριος.
Δυνατότητα συμμετοχής: Οι γεννηθέντες από το έτος 1984 έως και το έτος 1998

 

13/3/2019 Προϋποθέσεις συμμετοχής με μια ματιά: 
 • Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Όριο ηλικίας τα 35 έτη

 

7/3/2019 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ (60 θέσεις)

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους στους πιο κάτω πίνακες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, της ειδικής κατηγορίας «΄Ατομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%», οι οποίοι κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), δύναται να συμμετάσχουν χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της ανωτέρω γνώσης ξένης γλώσσας, (άρθρο 62 του ν. 4590/2019, Φ.Ε.Κ.17/7.2.2019/τ.Α΄). Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 002 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν

7/2/2019

 

Στατιστικά γραπτού διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΧΗΣ
%

ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1509

1110

73,56

26,44

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2318

1697

73,21

26,79

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1509

1097

72,70

27,30

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2318

1673

72,17

27,83

4/2/2019

Με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) θα γίνουν - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – οι προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα προσλάβει 60 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητες όπως  ΔΕ Καταμετρητών και ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο του βαθμού εξοικείωσής τους με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα, της παρατηρητικότητας και της ικανότητας συγκέντρωσης και εν γένει της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. Υπενθυμίζεται οτι ο τελευταίος παρόμοιος διαγωνισμούς για απόφοιτους λυκείου είχε γίνει το 2007.

Το αρμόδιο – για τους γραπτούς διαγωνισμούς – τμήμα του ΑΣΕΠ επεξεργάζεται το επίσημο αίτημα για την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Εάν, τελικά, οριστικοποιηθεί ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασης, τότε:

 • Στους υποψηφίους του διαγωνισμού θα διανεμηθεί 4σέλιδο απαντητικό φύλλο, το οποίο θα περιέχει και πρόχειρο για την προετοιμασία των απαντήσεων επί των ερωτημάτων που θα τεθούν στην εξέταση

 • Από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θα ζητηθεί να συμπληρώσουν με ειδικό σύμβολο, μαύρου χρώματος, τη σωστή απάντηση

 • Με δύο γιγαντιαία scanner, γερμανικής προέλευσης -όμοια με τις τερματικές μηχανές που διαθέτουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ- θα γίνει η διόρθωση των γραπτών.

 • Κάθε ένας από τους βαθμολογητές – scanner μπορεί να διορθώσει έως 10.000 γραπτά σε ένα ωφέλιμο 8ωρο

Τις επόμενες ημέρες – με την πρόοδο επεξεργασίας της νέας προκήρυξης -  θα αποσαφηνιστούν:

 • Οι ειδικότητες και τα ακριβή προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό

 • Ο χρόνος και ο τόπος των γραπτών εξετάσεων

 • Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη

 • Η ύπαρξη ή όχι βαθμολογικής βάσης σε κάθε μάθημα.

26/1/2007

Γραπτό Διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά εκατόν είκοσι οκτώ (128) θέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, Νομαρχία Αθηνών, ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: (Π.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός, πενήντα οκτώ (58) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: (Δ.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός, εβδομήντα (70) θέσεις.

• Ποσοστό 20% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, κατά κλάδο θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό, και με τη σειρά επιτυχίας τους (παρ. 6 άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006).

• Ποσοστό 10% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ κατά κλάδο θα καλυφθεί από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό και με τη σειρά επιτυχίας τους (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006)

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών θέσεων, που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20%, 10%, εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΠΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1986 (ηλικίας από 21 έως και 35 ετών).
β) Για την κατηγορία ΔΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1989 (ηλικίας από 18 έως και 35 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
7. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου
14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ
Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτά, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σημειώνοντας τις απαντήσεις σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη τους όπως και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφέρουν για κάθε κατηγορία ΠΕ και ΔΕ.

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.

1.2 Πολιτική Οικονομία (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Οικονομική Ανάλυση
• Εισαγωγικά: Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων ή μετασχηματισμού. Ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών: a αγαθών, προσφορά αγαθών. Καταναλωτές – Επιχειρήσεις – Κράτος και οι «κανόνες του παιχνιδιού» της αγοράς.
• Μικροοικονομική Θεωρία: Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, επιλογή, συνάρτηση χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής και κόστους: Συναρτήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, καμπύλες κόστους, ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών σε μορφές αγοράς, όπως στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
• Μακροοικονομική Θεωρία: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα: Αγορά εργασίας, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, επιτόκια, ποσοτική θεωρία χρήματος, αγορά χρήματος, ισορροπία του υποδείγματος. Το κεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας: Αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος, αγορά εργασίας. Το υπόδειγμα IS−LM−AD−AS. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Επέκταση του κεϋνσιανού μακροοικονομικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας της οικονομίας σε ανοικτή οικονομία. Θέματα πολιτικής. Αγορά εργασίας και ανεργία: πληροφοριακή ανεργία, καμπύλη Philips, πληθωριστικές προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού.

β) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοοικονομική
• Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ο ρόλος τους στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
• Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Παραγώγων, Επιτοκίων, Εμπορευμάτων, Συναλλάγματος, Ομολόγων, Μετοχών και
λοιπών σύνθετων προϊόντων.

γ) Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου
• Μέθοδοι λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων (NPV, IRR).
• Κόστος δανεισμού και αξιολόγηση χρηματοδοτικών προτάσεων.
• Βασικές έννοιες της θεωρίας Χαρτοφυλακίου: Αξιολόγηση απόδοσης και κινδύνου χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα), κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz), υπόδειγμα Αγοράς για μετοχές (CAPM).

1.3 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
• Περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάρτισης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
• Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης των κυριοτέρων στοιχείων των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων.
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Διοικητική Λογιστική
Βασικές αρχές κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, ανάλυση αποκλίσεων, λήψη αποφάσεων βάσει κοστολογικών πληροφοριών, ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους.

γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Γενικές γνώσεις και ειδικότερα, γνώση των παρακάτω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ):
• ΔΛΠ 1: Παρουσιάση Οικονομικών Καταστάσεων
IAS 1: Presentation of Financial Statements
• ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
ΙΑS 16: Property Plant and Equipment
• ΔΛΠ 32: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση
IAS 32: Financial Instruments; Disclosure and Presentation
• ΔΛΠ 39: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement
TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 149

1.4 Στατιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
• Περιγραφική στατιστική.
• Εκτίμηση αριθμητικού μέσου, ποσοστού και διακύμανσης.
• Έλεγχος υποθέσεων (μέσου και διακύμανσης).
• Απλή γραμμική παλινδρόμιση και συσχέτιση.
• Εκτίμηση τάσης και εποχικότητας σε χρονολογικές σειρές.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.

2.2 Άλγεβρα (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
• Ύλη από τα βιβλία Άλγεβρας, της Α΄ και Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Οι πραγματικοί αριθμοί.
− Συναρτήσεις.
− Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.
− Εξισώσεις – Ανισώσεις 2ου βαθμού.
− Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις.
− Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση.
• Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Διαφορικός Λογισμός.

2.3 Οικονομική Θεωρία (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής και 2ου κύ−
κλου ΤΕΕ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

2.4 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής.

2.5 Στοιχεία Στατιστικής (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.− Στατιστική.