Μετρητής επισκέψεων

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.1. Κατανόηση κειμένου
Εξέταση, με κατάλληλες ερωτήσεις, σε ένα κείμενο που θα δοθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό έγινε πλήρως κατανοητό. (Οι απαντήσεις πρέπει να βασιστούν στα δεδομένα του κειμένου και τις απόψεις του συντάκτη του και όχι σε απόψεις του υποψηφίου).

1.2. Συνοπτική απόδοση κειμένου
Θα δοθεί ένα κείμενο δύο ή τριών σελίδων και θα ζητηθεί να αποδοθεί σε περίληψη 150 έως 200 λέξεων.

1.3. Δημόσιο Δίκαιο
α) Διοικητικό Δίκαιο
Συστήματα οργάνωσης διοίκησης - Διοικητικές αρχές και υπηρεσίες - Διοικητικές πράξεις - Αρχή της νομιμότητας - Μορφές ελέγχου της Διοίκησης.
Συμβούλιο της Επικρατείας - Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Αίτηση ακύρωσης - Προσφυγή ουσίας - Προσωπική ευθύνη των οργάνων της Διοίκησης.
 

1.4. Ιδιωτικό Δίκαιο
α) Αστικό Δίκαιο
Οι κανόνες του δικαίου γενικά. Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Δικαιοπραξία. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα. Ενοχή. Έννοια, γένεση και απόσβεση. Ενοχές από σύμβαση. Ενοχή εις ολόκληρον. Υπερημερία δανειστή και οφειλέτη. Εταιρεία Αστικού Δικαίου. Αδικοπραξίες.
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά γενικά. Κυριότητα. Τρόπος κτήσης. Περιεχόμενο και προστασία. Κληρονομική διαδοχή γενικά. Διαθήκη ιδιόγραφη, δημόσια και μυστική. Περιεχόμενο διαθήκης. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Νόμιμη μοίρα. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς.
β) Εμπορικό Δίκαιο
Εμπορικές πράξεις. Έμποροι. Εμπορικές εταιρείες. Συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, τραπεζική επιταγή.

1.5. Οικονομική
Εισαγωγικά
Το οικονομικό πρόβλημα. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία.
Μικροοικονομική θεωρία ζήτησης. Ισορροπία Καταναλωτή, θεωρία παραγωγής και κόστους. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών στον πλήρη ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
Μακροοικονομική
Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα μακροοικονομικής ισορροπίας, θεωρία καταναλώσεων και επενδύσεων. Ζήτηση χρήματος και επιτόκιο στο νεοκλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα. Περί πληθωρισμού και ανεργίας. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.

1.6. Λογιστική
Γενική Λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός - αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος-κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική.

1.7. Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο
Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμέσων και εμμέσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής. Κατανομή φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση εμμέσων φόρων). Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


2.1. Κατανόηση κειμένου
Εξέταση, με κατάλληλες ερωτήσεις, σε ένα κείμενο που θα δοθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό έγινε πλήρως κατανοητό. (Οι απαντήσεις πρέπει να βασιστούν στα δεδομένα του κειμένου και τις απόψεις του συντάκτη του και όχι σε απόψεις του υποψηφίου).

2.2. Συνοπτική απόδοση κειμένου
Θα δοθεί ένα κείμενο δύο ή τριών σελίδων και θα ζητηθεί να αποδοθεί σε περίληψη 150 έως 200 λέξεων.

2.3. Δημόσιο Δίκαιο
α) Διοικητικό Δίκαιο
Συστήματα οργάνωσης διοίκησης - Διοικητικές αρχές και υπηρεσίες - Διοικητικές πράξεις. Προσωπική ευθύνη των οργάνων της διοίκησης.

2.4. Ιδιωτικό Δίκαιο
α) Αστικό Δίκαιο
Νομικά Πρόσωπα. Κτήση κυριότητας. Κληρονομική διαδοχή εν γένει. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Νόμιμη μοίρα. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς.
β) Εμπορικό Δίκαιο
Έμποροι - εμπορικές πράξεις. Εμπορικές εταιρείες. Σύσταση και λύση αυτών.

2.5. Οικονομική
Βασικές Οικονομικές έννοιες. Προσφορά - Ζήτηση - Τιμές. Κόστος Παραγωγής. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς. Συμπεριφορά Καταναλωτή και Επιχείρησης. Διεθνές εμπόριο (Βασικές έννοιες). Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες (Βασικές έννοιες).

2.6. Λογιστική
α) Γενική Λογιστική
Εισαγωγή στην έννοια της Επιχείρησης και της λειτουργίας της. Τεχνική της διγραφίας. Ο λογιστικός κύκλος για ατομικές επιχειρήσεις από την αρχή της χρήσης μέχρι το τέλος του διαχειριστικού έτους. Μισθοδοτικές καταστάσεις.
β) Λογιστική Εταιρειών
Περιπτώσεις ομαλής και ανώμαλης διακοπής της λειτουργίας τους. Μετατροπές - συγχωνεύσεις. Λογιστική παραγγελίας και αντιπροσωπείας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.1. Νεοελληνική Γλώσσα
Εξέταση με κατάλληλες ερωτήσεις στη χρήση της ελληνικής γλώσσας: Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου - κειμένου (λεξιλόγιο - σύνταξη).

3.2. Πολιτικοί θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους (Το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα)
Το άτομο και η Πολιτεία. Μορφές πολιτικής οργάνωσης (διάκριση πολιτευμάτων). Η Δημοκρατία και οι μορφές της. Δημοκρατία και Σύνταγμα. Η Ελλάδα ως δημοκρατική πολιτεία (Οργανα και λειτουργίες του Κράτους). Κοινωνία των Πολιτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. Διεθνής Κοινότητα - Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.3. Μαθηματικές γνώσεις και Δεξιότητες
Ερωτήματα και προβλήματα από την ύλη των μαθηματικών του Γυμνασίου και Λυκείου (Κάθε ορθή λύση είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τη λύση του προβλήματος).

επιστροφή στην κεντρική σελίδα Υπουργείου Οικονομικών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2017 Πίνακας κατανομής θέσεων 2017 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Προκήρυξη 2008 Ύλη εξετάσεων 2008 Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα προετοιμασίας Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Κόστος μαθημάτων   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών