ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Έκτακτη ανακοίνωση 23/2/2009. Προθεσμία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου για την πλήρωση εκατόν σαράντα οκτώ (148) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Γραμματέων (76) και Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού (4) καθώς και της Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Γραμματέων (66) και Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού (2), ορίζεται από 3-03-2009 μέχρι και την 1-04-2009. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε βασικό επίπεδο, σε τρία αντικείμενα και όχι σε πέντε, ήτοι: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 

Mε τον διαγωνισμό θα προσληφθούν συνολικά 156 άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δικαστήρια και υποθηκοφυλακεία.

 • Ειδικότερα οι προς πλήρωση θέσεις είναι:

84 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (80 θέσεις Κλάδου Γραμματέων, 4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού)

72 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (70 θέσεις Κλάδου Γραμματέων, 2 θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού).

Απαιτούμενα προσόντα

 • Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους.

 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν.2812/2000.

 • Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 • Για τις θέσεις της κατηγορίας (ΠΕ) είναι δεκτά όλα τα πτυχία.

 • Οι υποψήφιοι να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής.

 • Να έχουν γνώση σε βασικό επίπεδο Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στις ενότητες: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεων και υπηρεσιών διαδικτύου.

  Γνωστικά Πεδία Διαγωνισμού

  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

  • Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

  • Στοιχεία Αστικού Δικαίου

  • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

  • Οργανισμός Δικαστηριών και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

  • Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

  • Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους

  • Οργανισμός Δικαστηρίων και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

Πώς και πότε ο γραπτός διαγωνισμός;

Το σημείο διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας θα οριστεί από τον πρόεδρο της ειδικής πενταμελούς επιτροπής του διαγωνισμού. Το πρόγραμμα διενέργειας του διαγωνισμού, που ορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης αυτού, θα τοιχοκολληθεί στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνέλθει μία ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος και θα επιλέξει από την εξεταστέα ύλη το θέμα ή τα θέματα που θα κληθούν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι. Κάθε θέμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα θεωρητικής ή πρακτικής φύσης. Σύμφωνα με όσα ορίζει η προκήρυξη, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στο χώρο της εξέτασης και να εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης, αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. «Τα εξεταστέα θέματα θα διανεμηθούν σε αντίγραφο. «Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες, μπορεί δε να παραταθεί από την εξεταστική επιτροπή μέχρι και μία ώρα». Στη συνέχεια «ο εξεταζόμενος παραδίδει το γραπτό στον υπεύθυνο για την αίθουσα επιτηρητή, ο οποίος διαπιστώνει και πάλι την ταυτότητα του εξεταζόμενου, ελέγχει τις ακριβείς ενδείξεις των ατομικών του στοιχείων που έχουν γραφεί στα οικεία πλαίσια, μονογράφει το γραπτό αυτού και φροντίζει, μπροστά στον υποψήφιο, για τη σφράγιση του αδιαφανούς επικαλύμματος. Ο υπεύθυνος αίθουσας έχοντας στα χέρια του όλα τα γραπτά τα παραδίδει στον πρόεδρο της Επιτροπής». «Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το γραπτό τους ή θέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης και γενικά μεταχειρίζονται δόλια μέσα κατά την εξέταση ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη αποκλείονται από το διαγωνισμό με απόφαση της Επιτροπής».

 

 

Πώς θα βαθμολογηθούν τα γραπτά;

Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 10 (άριστα). Ενώ για να θεωρηθεί επιτυχών ένας υποψήφιος πρέπει να έχει «πιάσει» τη βάση (5) στο μέσο όρο των γραπτών επιδόσεών του. Ο βαθμός «ολικής ικανότητας» υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού όλων των μαθημάτων διαιρούμενου διά του αριθμού αυτών. Αν, για παράδειγμα, ένας υποψήφιος κατηγορίας ΠΕ γράψει 9 στις Λεκτικές Δεξιότητες, 5 στα Στοιχεία Αστικού Δικαίου, 6 στα Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και 4 στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, ο συνολικός βαθμός του είναι 6. «Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον εξεταστή, που έχει οριστεί, ο οποίος αναγράφει το βαθμό ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει κάτω από αυτόν. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση το βαθμό ολικής ικανότητας, πίνακα κατάταξης με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον πέντε (5)».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πληροφορίες Προκήρυξη 2009
Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος Πρόγραμμα Συναντήσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων Σημειώσεις διαγωνισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης